دانلود رایگان


پایان نامه ارشد بررسی توان اکولوژیکی حوزه آبریز - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق حاضر با هدف احیاي جنگل ها و مراتع با بررسی توان اکولوژیکی، در حوضه آبریز تالاب پریشان با مساحتی در حدود 22472 هکتار که گستره آن در 51 درجه و 39 دقیق

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد بررسی توان اکولوژیکی حوزه آبریز و اراضی پیرامون تالاب پریشان براي احیاي جنگل ها و مراتع با استفاده از مدل AHPامروزه شهرسازي، فعالیت هاي عمرانی، جنگل زدایی، بهره برداري هاي بی رویه و چراي بیش از
حد باعث افزایش میزان آب هدر رفته، آسیب به اکوسیستم هاي طبیعی به ویژه مناطق حساس مانند
تالاب ها شده است. تحقیق حاضر با هدف احیاي جنگل ها و مراتع با بررسی توان اکولوژیکی، در
حوضه آبریز تالاب پریشان با مساحتی در حدود 22472 هکتار که گستره آن در 51 درجه و 39 دقیقه
تا 51 درجه و 56 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 21 دقیقه تا 29 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی در
12 کیلومتري جنوب شرقی کازرون قرار دارد، صورت گرفته است. تالاب پریشان در منطقه حفاظت
شده ارژن-پریشان، یکی از تالاب هاي ثبت شده در کنوانسیون رامسر و یکی از دو سایت نمونه طرح
حفاظت از تالابهاي ایران است که از طرف یونسکو بعنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است.
استفاده شده است. این متد که (AHP) در انجام این پژوهش از متد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
می باشد اول بار توسط توماس ال ساعتی (MCDM) یکی از روش هاي تصمیم گیري چند معیاره
در سال 1970 پیشنهاد شده است.
در مراحل مختلف انجام این بررسی ابتدا پرسشنامه اي که در برگیرنده معیارها و زیرمعیارهاي موثر
در هدف احیاي جنگل ها و مراتع بود تهیه شده و در اختیار کارشناسان آگاه به موضوع و منطقه
Expert Choice مورد نظر قرار گرفت. سپس نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
تجزیه و تحلیل شده و وزن نهایی معیارها، زیرمعیارها و گزینه هاي پیشنهادي محاسبه شد. در نهایت
براي تهیه نقشه نهایی و اعمال ارجحیت هرکدام از ArcGIS این وزن ها در محیط نرم افزاري 10
معیارها و زیرمعیارها در نقشه مذکور به کار گرفته شد. نقشه نهایی که همان نقشه پهنه بندي منطقه
فرمت پایان نامه pdf
تعداد صفحات 129

مقدمه 1
فصل 1: مروري بر پیشینه تحقیق 5
-1-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 6
-1- تعاریف، اصول و مبانی نظري.............................................................................................................................. 6 2
-1-2-1 حوزه آبخیز...................................................................................................................................................... 6
-1-2-2 تعریف تالاب................................................................................................................................................... 6
-1-2-3 بررسی نقش ارزیابی توان اکولوژیکی در توسعه پایدار................................................................................... 7
-1-2-4 تعاریف مختلف جنگل داري تلفیقی................................................................................................................ 8
-1-2-5 احیاي جنگل.................................................................................................................................................... 9
-1-3 سوابق تحقیق...................................................................................................................................................... 10
-1-3-1 منابع داخلی................................................................................................................................................... 10
-1-3-2 منابع خارجی................................................................................................................................................. 16
-1-4 نتیجه گیري.......................................................................................................................................................... 21
فصل دوم : مواد و روش ها 22
-2-1 مقدمه ................................................................................................................................................................ 23
-2-2 وضعیت منطقه مورد مطالعه................................................................................................................................. 23
-2-2-2 اقلیم حوضه آبریز تالاب پریشان................................................................................................................... 26
-2-2-3 پوشش گیاهی................................................................................................................................................ 27
-2-2-4 بررسی گونه هاي غالب منطقه....................................................................................................................... 29
-2-2-4-1 گونه بلوط................................................................................................................................................. 30
-2-2-4-2 گونه کیکم................................................................................................................................................. 31
-2-2-4-3 گونه بنه ..................................................................................................................................................... 32
-2-2-5 زیستگاه حیات وحش.................................................................................................................................... 34
-2-2-6 بررسی ویژگی هاي فیزیکی منطقه................................................................................................................ 35
-2-3 علت انتخاب روش............................................................................................................................................ 45
-2-4 روش هاي تصمیم گیري.................................................................................................................................... 46
-2-4-1 روش هاي تصمیم گیري با اهداف چندگانه.................................................................................................. 47
-2-4-2 روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه.......................................................................................................... 47
-2-5 مدل تحلیلی ارزیابی سلسله مراتبی.................................................................................................................... 48
-2-5-1 انواع حالت هاي تصمیم گیري...................................................................................................................... 49
-2-5-2 گام هاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................................................................ 52
-2-5-2-1 ساختن سلسله مراتبی................................................................................................................................ 52
-2-5-2-2 محاسبه وزن.............................................................................................................................................. 53
-2-6 ساختن سلسله مراتبی......................................................................................................................................... 55
-2-6-1 انواع سلسله مراتبی ها................................................................................................................................... 56
-2-6-2 ساختن یک سلسله مراتبی وظیفه اي............................................................................................................. 57
-2-7 محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................................... 60
-2-7-1 روش هاي محاسبه وزن نسبی....................................................................................................................... 60
-2-7-2 محاسبه وزن نسبی معیارها............................................................................................................................ 61
-2-7-3 محاسبه وزن نسبی گزینه ها........................................................................................................................... 64
-2-7-4 محاسبه وزن نهایی گزینه ها.......................................................................................................................... 69
-2-7-5 محاسبه نرخ ناسازگاري................................................................................................................................. 70
فصل 3 : نتایج 71
-3-1 مقدمه................................................................................................................................................................. 72
-3-2 عوامل کلیدي در موفقیت پروژه هاي احیاي جنگل............................................................................................ 72
-3-3 ارایه ي نتایج...................................................................................................................................................... 75
-3-3-1 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار شیب............................................................ 75
-3-3-2 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار جهت........................................................... 77
-3-3-3 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار ارتفاع.......................................................... 78
-3-3-4 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار کاربري اراضی............................................. 79
-3-3-5 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به شکل زمین............................................................ 80
-3-3-6 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار فرسایش...................................................... 80
-3-3-7 ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي مربوط به معیار پوشش گیاهی.............................................. 81
-3-3-8 ارایه نتایج حاصل از مقایسه زوجی زیرمعیارها............................................................................................. 83
-3-5 نتیجه گیري........................................................................................................................................................ 94
فصل 4 : جمع بندي و پیشنهادها 96
-4-1 مقدمه................................................................................................................................................................. 97
-4-2 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج سایر محققان........................................................................................................ 97
-4-3 پیشنهادها............................................................................................................................................................ 99
پیوست (پرسشنامه)................................................................................................................................................... 103
منابع........................................................................................................................................................................... 108


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حوزه آبخیز


اکولوژیکی


تالاب پریشان


مدل AHP


حوضه آبریز


سلسله مراتبی


احیاي جنگل ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره firewall و سرورها

تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم....

مشخصات چند فروشگاه اینترنتی

آموزش c به اضافه فیلن

هیستوگرام سه بعدی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری

بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار

دانلود کتاب علم حروف میر داماد (دوجلد)

تراکت سیاه سفید آرایشگاه زنانه لایه باز وشیک

مقاله درباره دستگاه آبياري هوشمند