دانلود رایگان


سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت - دانلود رایگاندانلود رایگان در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد

دانلود رایگان
سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باسچکیده
در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر مدیریت دانش است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spssو تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، رهبری دانش، رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی،
رهبری عدم مداخله گر
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ... 1
2-1 بیان مسئله ..2
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع ...2
4-1 چارچوب نظری تحقیق ...3
5-1 سؤالات تحقیق ..7
1-5-1 سؤال اصلی تحقیق ... 7
2-5-1 سؤالات فرعی تحقیق ... 7
6-1 فرضیات تحقیق ... 7
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق ... 7
2-6-1 فرضیات فرعی تحقیق ... 8
7-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار .. 8
8-1 قلمرو تحقیق ... 8
1-8-1 قلمرو مکانی ...8
2-8-1 قلمرو زمانی ...8
9-1 روش گرآوری داده ها ... 8
10-1 روش تحلیل داده ها .... 9
11-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ... 9
12-1 موانع و محدودیت های تحقیق .... 10
13-1 نقشه راه ..... 10
14-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات... 11
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه ... 16
2-2 تعارف مدیریت دانش .... 17
3-2 تاریخچه مدیریت دانش ... 19
4-2 مدل های مدیریت دانش ... 20
1-4-2 مدل هفت سی 21
2-4-2 مدل شش گانه استیو هالس 21
3-4-2 مدل رن جانسون 23
4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 24
5-4-2 مدل چارچوب ستون های مدیریت دانش 24
6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخشی مدیریت دانش 25
7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 26
5-2 تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش 29
1-5-2 خلق و کسب دانش 29
2-5-2 تسهیم دانش 30
3-5-2 کاربرد دانش 32
4-5-2 نگهداری و ذخیره دانش 33
5-5-2 فرآیند ارزیابی و بازخور 34
6-2 تعاریف رهبری 34
7-2 تمایز بین رهبری و مدیریت 35
8-2 مکاتب رهبری 37
1-8-2 مکتب صفات شخصی 38
2-8-2 مکتب رفتاری 39
1-2-8-2 مطالعات دانشگاه آیوا 40
2-2-8-2 نظریه مطالعات میشیگان 41
3-2-8-2 مطالعات اوهایو 41
4-2-8-2 نظریه شبکه مدیریت 42
5-2-8-2 نظریه چهار سبک رهبری 44
3-8-2 مکتب اقتضایی 44
1-3-8-2 نظریه پیوستاری رهبری 44
2-3-8-2 نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت(رهبری وضعیتی) 45
3-3-8-2 نظریه رهبری اقتضایی فیدلر 47
4-3-8-2 نظریه مسیر-هدف 48
5-3-8-2 تئوری تعامل رهبر- عضو (LMX) 50
4-8-2 مکاتب نوین رهبری 51
1-4-8-2 نظریه جانشین های رهبری 51
2-4-8-2 نظریه اسنادی رهبری 51
3-4-8-2 نظریه رهبری تحول آفرین و تبادلی 52
9-2 رهبری تحول آفرین 53
1-9-2 نفوذ آرمانی 55
1-1-9-2 ویژگی های آرمانی 56
2-1-9-2 رفتارهای آرمانی 56
2-9-2 انگیزش الهام بخش 56
3-9-2 ملاحظات فردی 57
4-9-2 ترغیب ذهنی 58
10-2 نظریه های مختلف مربوط به رهبری تحول آفرین 60
1-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین برنز 60
2-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس 60
3-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شاین 61
4-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین تیچی و دیونا 62
5-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شرمر هورن 62
6-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین باس 63
7-10-2 نظریه باس و آوولیو 64
11-2 رهبری تبادلی 64
1-11-2 ابعاد اصلی رهبری تبادلی 65
1-1-11-2 پاداش های مشروط 65
2-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء فعال 65
3-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء منفعل 66
12-2 رهبری عدم مداخله گر 66
13-2 رهبری و مدیریت دانش 67
14-2 ابعاد و ویژگی های رهبری 71
15-2 صندوق ضمانت صادرات ایران 74
16-2 تاریخچه صندوق ضمانت صادرات ایران 74
17-2 ریسک های تحت پوشش صندوق 75
1-17-2 ریسک های تجاری 75
2-17-2 ریسک های سیاسی 75
18-2 خدمات ارائه شده توسط صندوق 76
1-18-2 اعتبارسنجی خارجی 76
2-18-2 اعتبارسنجی داخلی 76
3-18-2 صدور انواع بیمه نامه 76
1-3-18-2 بیمه نامه کل گردش صادرات 76
2-3-18-2 بیمه نامه خاص صادرات 77
3-3-18-2 بیمه نامه صدور خدمات فنی مهندسی 77
4-3-18-2 بیمه نامه سرمایه گذاری 77
5-3-18-2 بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی 78
6-3-18-2 بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی 78
7-3-18-2 بیمه نامه تضمین اعتبارات بانک بابت تضمین اعتبارات دیداری 78
4-18-2 صدور انواع ضمانت نامه 78
1-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری تولیدی 78
2-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ریالی 79
3-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ارزی 79
4-4-18-2 ضمانت نامه پوشش اعتبار خرید 79
19-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق 80
1-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش 80
2-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه رهبری تحول آفرین 83
23-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش و رهبری 85
20-2 مدل پیشنهادی تحقیق 88
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه 90
2-3 هدف تحقیق 90
3-3 نوع تحقیق 91
4-3 روش تحقیق 91
5-3 جامعه و نمونه آماری 91
6-3 روش گردآوری اطلاعات 92
1-6-3 منابع اولیه 92
2-6-3 منابع ثانویه 92
7-3 ابزار گردآوری اطلاعات 92
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه 92
1-8-3 پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو 92
1-1-8-3 پایایی (اعتماد) پرسنامه رهبری چند عاملی 93
2-1-8-3 روایی (اعتبار) پرسنامه رهبری چند عاملی 93
3-1-8-3 شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی 94
2-8-3 پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش 96
1-2-8-3 پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 97
2-2-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش 98
3-8-3 پایایی کلی پرسشنامه 98
4-8-3 روایی کلی پرسشنامه 99
9-3 مدل تحلیلی پژوهش 100
10-3 روش تحلیل داده ها 102
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 104
2-4 تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 104
1-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 104
2-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات 105
3-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
4-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
3-4 تحلیل با استفاده از آمار استنباطی 107
4-4 آزمون هم خوانی داده های مدیریت دانش و سبک رهبری با توزیع نرمال 107
5-4 تحلیل آماری فرضیه اصلی تحقیق 112
6-4 تحلیل آماری فرضیات فرعی تحقیق 113
1-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی اول 113
2-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی دوم 114
3-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی سوم 115
4-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی چهارم 116
7-4 نتایج تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات جزئی(PLS) 117
1-7-4 تحلیل عاملی متغییرهای مدل تحقیق 117
2-7-4 مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل سازی معادلات ساختاری 119
3-7-4 نمودار مسیر و آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری 120
4-7-4 ضریب تعیین (R2) 123
8-4 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق 123
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 126
2-5 نتایج تحقیق 127
1-2-5 نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش 127
2-2-5 نتایج مربوط به متغییر سبک رهبری 128
3-2-5 نتایج مربوط به رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق 129
3-5 مدل مفهومی اولیه تحقیق 130
4-5 مقایسه مدل اولیه و مدل نهایی تحقیق 131
5-5 جنبه نوآوری تحقیق 132
6-5 محدودیت های تحقیق 132
7-5 پیشنهادهای تحقیق 132
1-7-5 پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 132
2-7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 134
فهرست جداول
جدول 1-2 تعاریف مختلف مدیریت دانش 18
جدول 2-2 گاه شمار مدیریت دانش 20
جدول 3-2 مدل های مختلف مدیریت دانش 28
جدول 4-2 تفاوت بین رهبری و مدیریت 36
جدول 5-2 خلاصه نظریه های رهبری 37
جدول 6-2 ویژگی های شخصی و خصوصیات شخصیتی رهبری 39
جدول 7-2 سبک های رهبری لیکرت 44
جدول 8-2 جانشین های رهبری 51
جدول 1-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های مدیریت دانش 97
جدول 2-3 نتیجه آزمون دو نیم سازی گویه های مدیریت دانش 98
جدول 3-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه 98
جدول 4-3 آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99
جدول 5-3 ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99
جدول 6-3 ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل 100
جدول 7-3 مدل تحلیلی پژوهش 101
جدول 1-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی اول 113
جدول 2-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول 114
جدول 3-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم 115
جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی سوم 116
جدول 5-4 ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره میزان تأثیر سبک های رهبری بر مدیریت دانش 117
جدول 6-4 ضرایب مسیر متغییرهای مکنون مدل 121
جدول 7-4 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق 124
فهرست شکل ها
شکل 1-1 مدل چند گانه رهبری 6
شکل 2-1 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 6
شکل 3-1 نقشه راه انجام تحقیق 10
شکل 1-2 مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش 22
شکل 2-2 مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار 23
شکل 3-2 مدل پیشنهادی ابطحی- صلواتی برای کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران 24
شکل 4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخی مدیریت دانش 25
شکل 5-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 26
شکل 6-2 پیوستار رهبری مطالعات میشیگان 42
شکل 7-2 وضعیت های رهبری اوهایو 42
شکل 8-2 شبکه مدیریت بلیک و موتون 43
شکل 9-2 نظریه پیوستاری تانن بام و اشمیت 45
شکل 10-2 الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت 46
شکل 11-2 رابطه بین شرایط و سبک های رهبری 48
شکل 12-2 رابطه بین سبک های رهبری مؤثر و عوامل سه گانه موقعیت 48
شکل 13-2 اجزاء اصلی تئوری مسیر-هدف 49
شکل 14-2 تئوری تعامل رهبر-عضو 50
شکل 15-2 تأثیرگذاری سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی بر تسهیم دانش 71
شکل 16-2 ابعاد رهبری دانش 72
شکل 17-2 رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی 81
شکل 18-2 تأثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی 83
شکل 19-2 نقش رهبری بر انتقال دانش در سازمان های خلاق 86
شکل 20-2 مدل اولیه پیشنهادی تحقیق 88
شکل 1-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 105
شکل 2-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات 105
شکل 3-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی 106
شکل 4-4 فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سابقه کار 106
شکل 5-4 بارهای عاملی و ضرایب مسیر متغییرها و شاخص های تشکیل دهنده مدل 118
شکل 6-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر مدیریت دانش 118
شکل 7-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تحول آفرین 119
شکل 8-4 بار عاملی مربوط به شاخص های متغییر رهبری تبادلی 119
شکل 9-4 مدل مفهومی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 120
شکل 10-4 مقدار آماره t مربوط به متغییرهای مکنون مدل 121
شکل 11-4 بار عاملی و ضرایب مسیر مدل نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری 123
شکل 1-5 مدل مفهومی اولیه تحقیق 130
شکل 2-5 مدل مفهومی نهایی تحقیق 131
فصل اول
کلیات تحقیق
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
چهار چیز بر صاحبان خرد از امت من لازم است :
شنیدن دانش, حفظ آن, انتشار آن و به کار بستن آن.
کنز العمّال : ۲۹2۳۲
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع
4-1چارچوب نظری تحقیق
سبک های رهبری
.
مدیریت دانش::
مدل سنگ بنای مدیریت دانش [8]
 1. تعیین هدف[10] های دانشی : هدف های مدیریت دانش باید از اهداف اصلی سازمان نشأت گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند.
ارزیابی[11] دانش : نحوه ی رسیدن به هدف های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور، برای تعیین یا اصلاح هدف، به این بخش مربوط است. با نگاه به نتایج بعضاً کیفی این فرآیند، ضروری است، آن ها را با مد نظر قرار دادن نتایج کمی و هزینه های انجام شده در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد.
شناسایی[12] دانش: با طرح این پرسش که آیا می دانیم که چه می دانیم؟ ، باید انجام این وظیفه مدیریت دانش؛ یعنی مرحله کشف دانش را آغاز کرد. بسیاری از سازمان ها به خاطر نا آشنا بودن با دانش خود، در تصمیم گیری ها و هدف گذاری هایشان دچار مشکل می شوند، البته ناگفته نماند که شناسایی منابع درونی و بیرونی سازمان به همراه هم انجام می شود.
کسب[13] دانش: در این مرحله باید دانش را از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش های مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا و... از منابع شناسایی شده در مرحله کشف به دست آورد و نیز مشخص نمود چه قابلیت هایی را می توان از خارج سازمان خریداری یا تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد.
توسعه[14] دانش: چگونه می توان تخصص جدیدی ایجاد کرد ؟ توسعه ی دانش سنگ بنایی می باشد که مکمل فرآیند کسب دانش است. تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد مهارت های جدید، محصولات جدید و ایده های بهتر و فرآیندهای کاراتر می باشد. فرآیند توسعه ی دانش شامل آن دسته از تلاش های مدیریتی است که به صورت آگاهانه با هدف تولید و ایجاد توانایی،که سازمان فاقد آن است انجام می گیرد.
اشتراک[15] و تسهیم دانش: مسائلی همچون چگونگی به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال دانش، به گونه ای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و چگونگی انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح دانش گروهی و سرانجام سطح سازمانی، در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار می گیرد.
استفاده[16]از دانش: اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان مربوط به این قسمت است. در این بخش موانعی که بر سر راه استفاده مفید از دانش جدید است، باید شناسایی و رفع شوند تا از آن بتوان، به طور عملی در ارائه خدمات و محصولات استفاده کرد.
نگهداری[17] دانش : ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به این بخش مربوط می شود. این روش از نابودی دانش جلوگیری کرده و به آن اجازه می دهد که مورد استفاده قرار گیرد؛ البته در این راستا باید سازو کار مناسبی برای به روز کردن سیستم ایجاد کرد. سازمان ها اغلب از این نکته گلایه دارند که سازماندهی مجدد باعث شده است که آن ها بخشی از حافظه ی خود را از دست بدهند، لذا فرآیندهای مربوط به انتخاب، ذخیره و به روز کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود باید به دقت کامل سازماندهی شوند. اگر این کار انجام نگیرد این امکان وجود دارد که تخصص های ارزشمند به طور ناخواسته کنار گذاشته شوند.
سبک های رهبری
رهبری تحول آفرین
رهبری تبادلی
ارزیابی دانش
هدف های دانش
شناسایی دانش
کسب دانش
تسهیم دانش
توسعه دانش
استفاده از دانش
نگهداری دانش
رهبری عدم مداخله گر
5-1سؤالات تحقیق
1-5-1 سؤال اصلی تحقیق
2-5-1 سؤالات فرعی تحقیق
سؤال فرعی اول
سؤال فرعی دوم
سؤال فرعی سوم
سؤال فرعی چهارم
6-1 فرضیات تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق
2-6-1 فرضیات فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
7-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
8-1 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو مکانی
2-8-1 قلمرو زمانی
9-1 روش گردآوری داده ها
10-1روش های تحلیل داده ها
11-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
12-1 موانع و محدودیت های تحقیق
13-1 نقشه راه
مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
انتخاب طرح تحقیقی مناسب
تعیین و تعریف جامعه و انتخاب نمونه ای به اندازه مناسب
جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
تفسیر اطلاعات بدست آمده و بحث و نتیجه گیری در مورد آن ها
تهیه ی گزارش تحقیق
تدوین مسئله به صورتی که قابل آزمون باشد .
شکل 3-1: نقشه راه انجام تحقیق
14-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات
 • مدیریت دانش
 • دانش صریح (دانش آشکار)[25]
 • دانش ضمنی (دانش پنهان)[26]
 • کسب دانش
 • تسهیم دانش
 • کاربرد دانش
 • نگهداری و ذخیره دانش
 • رهبری تحول آفرین[28]
 • نفوذ آرمانی[30]
 • انگیزش الهام بخش[31]
 • ترغیب ذهنی[32]
 • ملاحظات فردی[34]
 • رهبری تبادلی[36]
 • رهبری عدم مداخله گر[37]
 • صندوق ضمانت صادرات ایران[38]
خلاصه فصل اول


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توانمند ساز مدیریت دانش


صندوق ضمانت صادرات ایران


اساس مدل باس


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت بیماری‌های دستگاه گوارش

راهنمای تعمیر میکروتیک RB800

بررسي كانال ارتباط بي سيم و سيستم هاي ماهواره اي

خاك شناسي

براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب

هفت قدم به طرف شیطان ا مریت

آموزش اکسس 2013

تحقیق درباره اقتصاد زعفران 56 ص

اسهال2

پکیج 4