دانلود رایگان


اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت

دانلود رایگان
اثر تنش قطع آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کرچکچکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1)و محلی مشهد (V2)، سه تیمار آبیاری شامل: شاهد بدون تنش(D1)، تنش در ابتدای گلدهی (D2)، تنش در ابتدای دانه­بندی (D3)و سه تیمار کود ازت شامل: شاهد بدون ازت (N1)، 150 کیلوگرم ازت در هکتار (N2)، 300 کیلوگرم ازت در هکتار (N3)در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین کلروفیل a(06/2 میلی­گرم در گرم وزن تر) در اثر متقابل(D3*V1) بود، در اثر سه جانبه (D2*V2*N1) بیشترین میزان کلروفیلa (62/2 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. در اثر متقابل (D1*N1) بیشترین میانگین کلروفیل b(09/2 میلی­گرم در گرم وزن تر)بود، در اثر متقابل (V2*N2) بیشترین میانگین کلروفیل b(92/1 میلی­گرم در گرم وزن تر) بود. بالاترین میانگین کلروفیل T در اثر متقابل (D1*N1)(41 میلی­گرم در گرم وزن تر)بود. در اثر متقابل (V2*N3) بیشترین غلظت کاروتنوئید (8/128 میلی­گرمدر گرم وزن تر) بود. در اثر متقابل(D3*V1) بالاترین میانگین فلاونوئید(3/34 میلی گرم کوئرسیتین در گرم وزن خشک گیاه) بود، در اثر متقابل(V1*N2) بالاترین میانگین فلاونوئید (2/31 میلی گرم کوئرسیتین در گرم وزن خشک گیاه) بود. بالاترین غلظت کربوهیدرات در اثر سه جانبه تیمارهای (D1*V1*N2) با میانگین (8/105 میلی­گرم در گرم وزن خشک گیاه) بود. بالاترین محتوای نسبی آب برگ در اثر متقابل (V1*N1) با میانگین (6/48 درصد) بود. بیشترین وزن هزار دانه در اثر سه جانبه (D3*V2*N2) به میزان (6/228 کیلوگرم در هکتار) بود. V2با میانگین (67/68 سانتی­متر) بالاترین ارتفاع گیاه را داشت. بیشترین ارتفاع گل­آذین مربوط به اثر متقابل تیمارهای (D1*V2) با میانگین (3/72 سانتی­متر) بود. بیشترین میزان روغن (45/34 درصد) مربوط به تیمار D1بود و تنش خشکی سبب کاهش معنی­دار میزان روغن شد. تنش خشکی به طور معنی­داری باعث افزایش غلظت پرولین در کرچک شد، به طوری که تیمار D2بالاترین میزان پرولین (75/5 میکرومول پرولین در گرم وزن تر گیاه) را دارا بود. نتایج نشان داد که رقم V2پروتئین بیشتری (35/0 میلی­گرم در گرم وزن تر) داشته که نسبت به سایر تیمارها در سطح بالاتری قرار گرفت. اثر متقابل (D3*N2) با میانگین (1/6) در دقیقه در میلی­گرم پروتئین بیش­ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز را داشت. بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اثرات سه جانبه (D3*V1*N3) (65/0) در دقیقه در میلی­گرم پروتئین مشاهده شد. بر اساسنتايجبدستآمدهدراينآزمايشمي­توان بيانكردهرچندباكاهشميزانآبمصرفيوبهتبع آنبروزتنشخشكيازعملكردگياهکرچکكاستهمي­شودامابامصرفكود،بخصوصكود ازتهدربالاترينسطحتنش، مي­توانتاحديازبروز اثراتسوءتنشخشكيبرعملكرداينگياهكاست، که بر اساس این نتایج استفاده از رقم محلی به دلیل مقاومت بیشتر به شرایط تنش می­تواند به عنوان بهترین تیمار جهت افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در کرچک مورد کشت قرار گیرد.
کلمات کلیدی: تنش خشکی، کود ازت، کرچک، خصوصیات مورفولوژیک، خصوصیات فیزیولوژیک
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول مقدمهکاربردهای متعدد روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی منحصر به فرد آن، در صنایع داروئی، بهداشتی، آرایشی، بیودیزل و اخیرا در صنایع غذایی باعث شده است تا پژوهش­های زیادی بر روی آن انجام گیرد (امید 1-1 هدف از تحقیق: هدف از این پژوهش بررسی اثر تنش خشکی و میزان نیتروژن مصرفی و بر هم­کنش آن­ها بر برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه دارویی کرچک جهت استفاده بهینه از امکانات کشاورزی شهرستان دامغان و یافتن گونه­های مقاوم به تنش خشکی و همچنین افزایش میزان ماده موثره و درصد روغن در ارقام مختلف گیاه داروئی کرچک با استفاده از تیمار نیتروژن و تنش قطع آب و در نهایت شناسایی بهترین شرایط رشد جهت کشت ارقام مختلف این گیاه داروئی در مقیاس صنعتی و اعمال تنش خشکی برای به دست آوردن مناسب­ترین سطح تنش که بتوان بیشترین میزان محصول را تولید، کرد می­باشد.
2-1 ضرورت تحقیق: با توجه به این­که کرچک یکی از گیاهان داروئی مهم در جهان بوده و از این گیاه در صنایع داروئی استفاده زیادی به عمل می­آید، لذا بهبود کمیت و کیفیت این گیاه جهت افزایش کارایی آن در موارد بالا از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به دلیل این­که بهبود کمیت و کیفیت این گیاه تا حد زیادی تحت تاثیر آبیاری و تغذیه کودی مناسب می­باشد و نتایج تحقیقات کمی در ایران در دسترس می­باشد، لزوم اجرای آزمایشاتی جهت بررسی و یافتن بهترین رژیم آبیاری و هم­چنین مقادیر کود مناسب ازت برای این گیاه مورد نیاز است.
بدین منظور برای بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن گیاه داروئی کرچک تحت شرایط تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی(RCBD) به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار انجام گردید.
[1] Hughes et al


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر تنش قطع آب


کود نیتروژن


عملکرد دو رقم کرچک


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل عناصر داستانی در داستانهای قرآن کریم

تحقیق درباره دکتر علي شريعتي 35 ص

فیلم مستند

کانسارهای مرتبط با پگماتیت ها و گرایزن ها

تحقیق درباره پوكي استخوان

آئین نگارش

دانلود مقاله اثرات ورزش بر بیماری های قلبی(‎(word

دانلود مقاله اثرات ورزش بر بیماری های قلبی(‎(word

قصه‌ها و افسانه‌ها

پاورپوینت طرح توجیهی قالب های فلزی به روش ماشین