دانلود رایگان


دانلود پایان نامه پروژه مالی دانشگاههاي علوم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي)

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي دانلود پایان نامه پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي (به صورت فرضي) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول-كليات.................................................................... 3 فصل دوم ........................................................................... 10 فصل سوم-پرداختها و هزينه ها ................................................... 12 انواع پرداختها ....................................................................... 12 الف-در مورد خريد هاي داخلي ................................................. 15 ب:خريدهاي خارجي .............................................................. 16 ج : خدمات قراردادي ............................................................. 16 فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22 ترتيب تحويل كالا ياخدمات ..................................................... 39 فصل پنجم - تنظيم حساب و نظارت ............................................. 44 فصل ششم - اموال.................................................................. 47 فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48 حسابداري دولتي ................................................................... 51 ثبت عمليات حسابداري بستن حسابها ............................................ 71 عنوان صفحه گروه مستقل حسابهاي ساير منابع ................................................. 80 مشخصات و تاريخچه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي ....................... 84 پيش پرداخت سال جاري .......................................................... 88 وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ............................................... 89 بانكها و وجوه نقد .................................................................. 89 وضعيت اعتبارات ارزي ............................................................ 94 ذيحسابي ............................................................................ 94 بستن حساب در پايان سال ....................................................... 102 فصل اول – كليات ماده 1- امور مالي ومعاملاتي دانشكده علوم پزشكي كه منبعد موسسه ناميده مي شود براساس اين آئين نامه انجام خواهد شد . ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وكليه واحد هاي اجرائي ( دانشكده ها مراكز آموزشي يادرماني بيمارستانها ونظائر آن ) است كه هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه موسسه مي باشد . ماده 3- سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد . ماده 4- موسسه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دريافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائي هر سال راتهيه وتنظيم نموده وحسب مورد به هيئت امنا ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائي ارائه نمايد . ماده 5- دريافتهاي موسسه شامل اعتبارات جاري وعمراني واعتبارات اختصاصي وهدايا وكمكهاي مردمي است كه مي بايستي به حسابهاي بانكي مربوطه واريز شود . ماده 6 -كليه اسناد واوراق تعهد آو رمالي وهمچنين قرا ردادهاي موسسه براساس قوانين ومقررات مربوطه با امضاء رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود . ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حساب پرداخت بانكهاي دولتي داشته باشد . تبصره 1- اين حسابها در صورت موافقت رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه با درخواست مشترك رئيس موسسه يامقام مجاز از طرف او با تفاق ذيحساب ومديركل امور مالي افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائي به اين حساب واريز خواهد شد . تبصره 2- برداشت از حسابهاي واحد هاي اجرائي به امضا مشترك رئيس ومسئول امور مالي واحد خواهد بود . تبصره 3- رئيس واحد مي تواند درصورت موافقت رئيس موسسه نسبت به تفويض اختيارات مالي اقدام نمايد . تبصره 4- برداشت از ساير حسابهاي موسسه با امضا مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف ايشان وذيحساب ) ( يامقام مجاز از طرف وي ) به عمل خواهد آمد. ماده 8- بمنظور واريز درآمدهاي اختصاصي موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي غير قابل برداشت بانكهاي دولتي افتتاح نمايد . واحد هاي اجرائي موظفند در آمد هاي وصولي نقدي خود را به اين حسابها واريز نمايند . ماده 9- بمنظور تمركز وجوهي كه بعنوان سپرده وجه الضمان وثيقه وديعه وبا نظائر آن دريافت مي شود حساب بانكي خاصي توسط موسسه دريكي از بانكهاي دولتي افتتاح مي گردد واحد هاي اجرائي مكلفند وجوهي راكه تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذكر به واريز كننده يا ضبط آن بنفع موسسه با رعايت اين آئيننامه خواهد بود . دستور العمل اجرائي اين ماده توسط موسسه تهيه وابلاغ خواهد شد . ماده 10-0 ذيحساب ماموريست كه بموجب حكم وزارت امور اقتصاد ودارائي بين مستخلفين رسمي واحد صلاحيت بمنظور اعمال نظارت وتامين هماهنگي لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات تحقيقاتي در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي موسسه به اين سمت منصوب مي شود وانجام ساير وظايف مشروح زير را عهده خواهد داشت . 1- نظارت بر امور مالي ومحاسباتي ونگاهداري وتنظيم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها . 2- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالي . 3- نگاهداري وتحويل وتحول وجوه ونقدينه ها وسپرده ها واوراق بهادار . 4- نگاهداري حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذكور . 5- صورت الحساب زير نظر رئيس موسسه وظايف خود را انجام مي دهد . ماده 11- معاون ذيحساب و مدير كل امور مالي ماموريست كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه به پيشنهاد ذيحساب ومدير كل ) امور مالي وبا موافقت وحكم رئيس موسسه با معاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود . تبصره : در صورت اعلام نياز ذيحساب ومدير كل امو رمالي وموافقت رئيس موسسه يا معاون اداري ومالي مي توان از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت ديگر دستگاههاي دولتي با استفاده از آيننامه ماموريتها افرادي را به اين سمت منصوب نمود . ماده 12- رئيس امور مالي ماموريست كه ا زبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه با پيشنهاد رئيس واحد اجرايي وتائيد ذيحساب ويا موافقت رئيس موسسه يامعاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود . فصل دوم – بودجه ومنابع مالي ودر آمد ماده 13- بودجه تفضيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني در بافتها ومنابع مالي وبر آورد نيازهاي اعتباري اسناد وواحدهاي اجرائي براي برنامه سالانه موسسه وپرداخت ديون مي باشد . ماده 14- برنامه اجرائي سالانه موسسه فعاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني وسرمايه گذاري درجهت تجهيز و بهبود و يا گسترش فعاليتهاي جاري است كه به هدفهاي تعيين شده در مدت يكسال پيش بيني مي شود . ماده 15- فعاليتهاي جاري ، عمليات وخدمات مستمر و مشخصي است كه براي رسيدن به هدفهاي برنامه طي يكسال اجرا مي شود . ماده 16- طرح عمراني ، مجموعه عمليات وخدمات مشخصي درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجيهي فني ، اقتصادي ، اجتماعي درمدت معيين وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمايه گذاري توسط موسسه انجام وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجرائي آن ازمحل اعتبارات عمراني تامين مي گردد وهزينه هاي غير ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نيز شامل مي شود. ماده 17- فعاليتهاي سرمايه گذاري : مجموعه عمليات مشخصي است كه درجهت تجهيز و بهبود وگسترش فعاليتها جاري صورت مي گيرد . ماده 18- منابع مالي موسسه عبارت است از اعتبارات جاري ، اعتبارات عمراني ، اعتبارات اختصاصي مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدايا وكمكهاي مردمي تحصيل وام واستفاده از تسهيلات سيستم بانكي . تبصره 1- اعتبارات جاري : اعتبارات عمراني هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظيم وبه مراجع ذيصلاح ارائه مي شود تابه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب شود. تبصره 2- اعتبارات اختصاصي معادل كليه در آمدهاي وصولي ( درآمد اختصاصي ) موسسه مي باشد كه به حساب خزانه واريز شده است وكلا قابل هزينه مي باشد . تبصره 3- در آمد اختصاصي شامل كليه در آمدهائي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه ويا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشي ويا پژوهشي ويا درماني ويا موارد پيش بيني شده در اين آئيننامه وصول گردد ويامجوز وصول آن توسط هيئت امنا صادر شود . ماده 19- بودجه تفصيلي موسسه پس از تصويب هيئت امناتوسط رياست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشكيلات ابلاغ مي گردد . ماده 20- تنظيم تخصيص اعتبار واحد هاي اجرائي بر مبناي فعاليتها وعمل كرد متناسب با ارائه خدمات آموزشي ، درماني ، و ... مي باشد بنحوي كه : بودجه دانشكده متناسب باتعداد دانشجو ، تعداد واحد درسي وارزش ريالي هر واحد درسي وبودجه بيمارستان و يا مراكز پزشكي ، آموزشي ودرماني متناسب باتعداد بيماران نوع خدمات ارائه شده وتعرفه هاي خدمات تنظيم وتخصيص خواهديافت . بودجه ستاد و ساير واحدهاي اجرائي در صورتيكه ماهيت خدمات وفعاليت ها به گونه اي باشد كه ارزش ريالي واحد خدمت ويا فعاليت قابل محاسبه نباشد مبناي تنظيم بودجه وتخصيص اعتبار براساس عملكرد ( روال سابق ) خواهد بود . ماده 21- واحد هاي اجرائي موظفند براساس برنامه واعتبارات تخصيص يافته اقدام نمايند ورئيس واحد دراين مورد در مقابل رئيس موسسه مسئول خواهد بود . ماده 22- درصورت تغيير در برنامه هاي اجرائي موسسه وباتغير درمنابع مالي پيش بيني شده تهيه وتنظيم اصلاحيه وبا متمم بودجه تفضيلي با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات وتصويب هيئت امنا امكان پذير خواهد بود . ماده 23- چنانچه در شروع سال مالي بودجه تفصيلي به تصويب هيئت امنا نرسيده باشد تا زمان تصويب به منظور جلوگيري از وقفه درانجام امور موسسه با تصويب هيئت رئيسه موسسه هر بار مجوزخرج بر مبناي 12/2 اعتبارات جاري وعمراني مصوب بودجه كل كشور همان سال ودر آمد اختصاصي وصولي صادر خواهد شد . ماده 24- نحوه مصرف هدايا وكمك با درنظر گرفتن نيات اهداء كننده به موجب اين آئيننامه خواهد بود . ماده 25- در مواقعيكه پس از تصويب بودجه طرحهاي عمراني به عللي رسيدن به اهداف كليه طرحها در زمان پيش بيني شده ميسر نباشد موسسه مي تواند باتصويب هيئت امنا طبق مقررات چند طرحي را كه اولويت دارند طبق برنامه به پيش ببرند واعتبارات ساير طرحهاي همان برنامه را درموارد فوق هزينه نمايند . فصل سوم – پرداختها و هزينه ها ماده 26- پرداخت هر گونه وجهي توسط موسسه منوط به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه تفصيلي موسسه مي باشد . تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و ياحقوقي ايجاد حق نمي كند واستفاده از اعتبارات بايد بارعايت مقررات اين آئيننامه به عمل آيد . ماده 27- اعتبار – عبارت است از مبلغي كه در جهت انجام عمليات وبرنامه هاي موسسه درچهار چوب بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا به مصرف برسد . ماده 28 – كليه پرداختها با دستور رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او انجام مي پذيرد انواع پرداختها : 1- تنخواه گردان 2- پيش پرداخت 3- علي الحساب 4- هزينه ماده 29- كليه پرداختهاي موسسه ويا واحد هاي اجرائي جز در موارديكه قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقر رداشته اند از طريق حسابهاي بانكي مربوطه وبه وسيله چك انجام مي گيرد . ماده 30 تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهي كه از محل موجودي تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب ومدير كل امور مالي با تائيد رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي هزينه ها در اختيار واحد هاي اجرائي ويا ما صوريني كه به موجب اين آئين نامه مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد . ماده 31 – پيش پرداخت – عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام وقرار دادها بر طبق تشخيص رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد . ماده 32- علي الحساب – عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي گيرد . ماده 33- هزينه – آن دسته از پرداختهائي است كه در قبال انجام تعهد ويا تحت عنوان كمك يا وديعه ويا حق الاشتراك وبا عناوين مشابه ذينفع پرداخت مي شود وقطعي تلقي مي گردد. ماده 34- حواله اجازه اي است كه كتبا بوسيله مقامات مجاز براي تاديه تعهدات وبدهيهاي قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مربوطه عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود . ماده 35- تشخيص – عبارت است از تعيين وانتخاب كالا وخدمات وساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي موسسه و دستگاههاي اجرائي ضروري است . ماده 36- تامين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مورد نياز براي پرداخت معين . ماده 37- تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه موسسه ناشي از : الف : تحويل يا كالا با انجام دادن خدمت . ب : اجراي قرار دادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد . ج: احكام صادر شده از مراجع قانوني وديملاحيت . د: پيوستن به قراردادهاي بين المللي وعضويت در سازمانهاي يا مجامع بين المللي بااجاره قانون. ماده 38- تسحيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد ومدارك اثبات كننده بدهي . ماده 39- درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 34 اين آيننامه وساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده درخزانه مجاز مي باشد صادر بنمايد . ماده 40- كليه اسناد هزينه هاي انجام شده در واحد اجرائي بايد مدارك زير را برحسب مورد همراه داشته باشد . الف : درمورد خريد هاي داخلي : 1- درخواست خريد 2- فاكتور خريد 3- رسيد انبار ( در موارد ضروري صورت مجلس تحويل كالا مبناي صدور رسيدانبار مي باشد ) 4- مدارك مربوطه به مناقصه ويا ترك تشريفات مناقصه ( در مورد معاملاتي كه ازطريق مناقصه انجام مي شود ). 5- دستور پرداخت ب : خريدهاي خارجي : 1- اعلاميه بانك ودر موارد جزئي صورتحساب فروشنده 2- مدارك ترخيص كالا 3- رسيد انبار ( در موارد ضروري صورت مجلس تحويل كالا مبناي صدور رسيد انبار قرار مي گيرد ) 4- مدارك انجام مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد بجز موارد مندرج در تبصره ماده 52) 5- دستور پرداخت ج: خدمات قراردادي : 1- صورت حساب مربوط 2- دستور پرداخت پرداختهاي پرسنلي وساير ( مثل حقوق ومزايا ، اضافه كاري حق الزحمه كار اضافي ، حق الزحمه رزيدنتها انترنها ، كاردانشجوئي ، حق التدريس ، حق حضور در جلسه ، ماموريتها و..) 1- حكم يا ابلاغ مربوطه برحسب مورد 2- گواهي انجام كار برحسب مورد 3- دستور پرداخت . هزينه هاي خارج از كشور مامورين اعزامي با امضا رئيس موسسه باارائه مدارك قابل پرداخت خواهد بود . هزينه هاي دعوتها ، پذيرائي ها ، تشريفات موسسه ، هزينه هاي ورزشي ، مسافرتهاي علمي و مسابقات دانشجويان در داخل وخارج از كشور كنگره ها ، سمينارها و كارگاههاي آموزشي بدون رعايت موارد مندرج در اين آيننامه براساس صورتحسابهائي كه به گواهي مسئولان ورئيس واحد مربوطه رسيده باشد باموافقت رئيس موسسه پرداخت خواهد بود . موسسه مي تواند در موارديكه پيش بيني نشده مدارك مورد نياز را تعيين نمايد . درموردبيمارستانها ويا مراكز پزشكي ، آموزشي درماني مدارك لازم براي احتساب هزينه هاي قطعي در امور مالي ارائه صورتحساب خدمات درماني ، تشخيص به بيماران سرپائي وبستري براساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود . در صورت تا تدرئيس موسسه مبني برعدم امكان اجراي اين ماده موسسه مي تواند براي مدت معيني نسبت به تامين وانجام هزينه هاي بيمارستانها ومراكز پزشكي ، آموزشي ودرماني خود با رعايت اين آئيننامه اقدام نمايد . پرداخت كمك يا اعانه به افراد وموسسات غير دولتي از محل اعتباراتي كه با اين يانظائر آنها در بودجه موسسه منظور مي شود مشروط بر آن است كه به تشخيص رئيس موسسه فعاليت فرد حقيقي يا حقوقي سطح به جهت وظايف موسسه باشد ودر عين حال شرايطي درجهت وظايف مزبور بپذيرد . اينگونه پرداختها بااخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد . درخواست ما از دانشگاه علوم پزشكي ايران براي دريافت گردش 3 ماهه اي از حسابداري سازمان رد شدن و ما را به يكي از واحد هاي خود معرفي كردند كه يكي از مراكز آموزشي ودرماني بود كه ريئس بخش حسابداري خانم سليماني كمك بسياري براي ارائه اعداد وارقام به مانمودند واز ما درخواست كردند كه نامي از مركزشان برده نشود به همين دليل مانيز مركز آموزشي درماني را f مي ناميم . كه انواع هزينه ها ووجوه دريافتي وهداياي خود را تا پايان خرداد 81 به شرح زير مي باشد . لازم است قبل از نوشته شدن اين عمليات توضيحاتي داده شود . 1- اعداد وارقام كنار سمت راست سرفصلها كه جايي هستند كه خود مركز به كارمندان ارائه داده است وكارمندان طبق آن سرفصل هارا مي شناسند . 2- هدايا كه در سر فصلها از آن نام برده شده است درصدي است كه پزشكان از عمل هاي انجام شده در بيمارستان به بيمارستان ارائه مي دهند وبه عنوان منبع فرجي براي بيمارستان محسوب مي شود . 3- %5 متمركز كه در سر فصلها ذكر شده %5 است كه دانشگاه آنرا براي خود نگهداري كرده بود كه براي خريد دستگاهي براي اتاق عمل به مركز سپرده بوده است ومركز استاد كار كرده بوده است كه مركز فقط توانسته است مبلغ 6000000 ريال آنرا پرداخت كند . 4- حساب موقت بانكي در سرفصلها حسابي است كه مركز براي حقوق كارمندان دربانك واريز مي نمايد وپس از پرداخت حقوق كارمندان وتعيين كسورات وبيمه وغيره مبلغ دقيق رامحاسبه واضافي يا كاستي آنرا به بانك مي پردازد . سرفصلها و ثبت عمليات حسابداري اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي گروه مستقل حسابهاي بودجه اي ودريافت وپرداخت عنوان حساب كل عنوان حساب معين 1- دستگاه اجرائي دستگاه اجرائي 2- اعتبار مصوب اعتبار مصوب ( به تفكيك عناوين طرحها و فصول سرمايه گذاري رديفهاي متفرقه و ساير رديفها ) 3- تخصيص اعتبار تخصيص اعتبار ( به تفكيك طرحها وفصول سرمايه گذاري رديفهاي متفرقه وساير رديفها ) 4- كنترل تخصيص اعتبار كنترل تخصيص اعتبار ( به تفكيك طرحها وفصول سرمايه گذاري، رديف متفرقه وساير رديفها ) 5- تامين اعتبار تعهدات پرداخت نشده تامين اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفكيك سال طرحها وفصول سرمايه گذاري رديف متفرقه وساير رديفها ) 6- ذخيره تامين اعتبار تعهدات پرداخت نشده ذخيره تامين اعتبار تعهدات پرداخت نشده ( به تفكيك سال وطرحها وفصول سرمايه گذاري ورديفهاي متفرقه وساير رديفها) 7- درخواست وجه درخواست وجه ( به تفكيك طرحها وفصول سرمايه گذاري ورديفهاي متفرقه وساير رديفها ) 8- تنخواه گردان حسابداري تنخواه گردان حسابداري 9- بانك پرداخت تملك دارائي هاي سرمايه اي بانك پرداخت تملك دارائي هاي سرمايه اي 10- تنخواه گردان پرداخت تنخواه گردان پرداخت ( به تفكيك گيرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار ) 11- پيش پرداخت سالجاري پيش پرداخت سالجاري ( به تفكيك گيرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار ) 12- علي الحساب سالجاري علي الحساب سالجاري ( به تفكيك گيرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار ) 13- موجودي جنسي مواد و مصالح وساير اقلام خريداري شده به تفكيك طرح وفصول سرمايه گذاري رديفهاي متفرقه وساير رديفها 14- دارائي درجراين ساخت با ايجاد دارائيهاي در جريان ساخت باايجاد ( به تفكيك طرح فصول سرمايه گذاري ورديفهاي متفرقه وساير رديفها ) 15- كسور وصولي كسور وصولي ( به تفكيك انواع كسور 16- كسور ارسالي كسور ارسالي ( به تفكيك انواع كسور ) 17- حساب تعهدات پرداختني به تفكيك سال انواع واشخاص وبرحسب برنامه ، فصول سرمايه گذاري و رديفهاي متفرقه وساير رديفها ) 18- حساب تضمينات حساب ضمانتنامه بانكي وساير تضمينات به تفكيك اشخاص واگذارنده 19- طرف حساب تضمينات طرف حساب تضمينات بانكي وساير 20- حساب كنترل قرار دادها حساب كنترل قراردادها وتعديل ( به تفكيك هر قرار داد ) 21- طرف حساب كنترل قرار دادها طرف حساب كنترل قرار دادها 22- واگذاري دارائي هاي مالي وصولي واگذاري دارائي هاي مالي وصولي ( برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته ) 23- واگذاري دارائي هاي مالي ارسالي واگذاري دارائي هاي مالي ارسالي ( برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته 24- دريافتي از خزانه در سنوات قبل به تفكيك سال طرح فصول سرمايه گذاري هزينه هاي متفرقه 25- موجودي جنسي سنواتي به تفكيك سال مواد ومصالح وساير اقلام خريداري شده وتفكيك طرح وفصول سرمايه گذاري 26- پيش پرداخت سنواتي به تفكيك سال گيرندگان وجه ، طرح فصول سرمايه گذاري رديفهاي متفرقه وساير 27 علي الحساب سنواتي به تفكيك سال گيرندگان وجه ، طرح فصول سرمايه گذاري رديفهاي متفرقه وساير 28- درائي در دست تكميل وايجاد سنواتي به تفكيك سال طرح فصول سرمايه گذاري ورديف متفرقه وساير رديفها 29- تملك دارائي هاي مالي تملك دارائي هاي مالي ( برحسب تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل ) كاربرد سر فصل حسابهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 1- بهنگام ابلاغ بودجه سالانه ، اعتبار مصوب به تفكيك طرح ورديف متفرقه برحسب فصول سرمايه گذاري وزير مجموعه هر فصل به شرح زير در دفاتر وحسابها ثبت وحسابهاي معين موردلزوم نگاهداري مي شود . اعتبار مصوب ( بدهكار )××× دستگاه اجرائي ( بستانكار )××× 2- پس از ابلاغ تخصيص درهر نوبت به شرح زير در دفاتر وحسابها ثبت مي شود. تخصيص اعتبار ( بدهكار )××× اعتبار مصوب ( بستانكار )××× 3- بهنگام صدور درخواست وجه براي تنخواه گردان حسابداري از خزانه به شرح زير درحسابها ودفاتر ثبت مي شود درخواست وجه ( بدهكار )××× تنخواه گردان حسابداري (بستانكار )××× 4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائي هاي سرمايه اي ذيحسابي بشرح زير در دفاتر وحسابها ثبت مي شود . بانك پرداخت تملك دارائي هاي سرمايه اي ( بدهكار )××× درخواست وجه (بستانكار )××× 5- بااخذ ضمانتنامه مربوط به شركت در مناقصه ، انعقاد قرا رداد وتاديه پيش پرداخت ثبت زير در دفاتر وحسابها انجام مي گردد . حساب تضمينات ( بدهكار )××× طرف حساب تضمينات (بستانكار )××× بديهي است برابر مقررات مربوط ورفع تضييع از حقوق دولت وابطال وبا تعديل ضمانتنامه مراتب باثبت معكوس حسابهاي مزبور در دفاتر منعكس مي شود . 6- پس از انعقاد قرا رداد ساخت يا ايجاد تملك دارائي هاي سرمايه اي به ميزان مبلغ قرارداد آرتيكل وسرفصل حسابهاي انتظامي زير ثبت مي شود . تعداد صفحات:110 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه حسابداری


پایان نامه کارشناسی حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


پروژه مالی دانشگاه علوم پزشكي


تمركز وجوه سپرده


وضعيت اعتبارات ارزي


پرداختها و هزينه ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه قسمت Cover از دستگاه Coil Opener

دانلود مجموعه 17 پروژه ی VHDL‎

بررسی تاثير پوشش نانو كامپوزيت گرافن

کتاب آمار و احتمال (رشته آمار) تالیف نرگس

مقايسه تطبيقي گروه هاي موسيقي از قاجار تاكنون 14ص

مقاله درباره سنگ هاي آهكي

تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین

آنزيم‌هاي بتاگلوكاناز و گزيلاناز در تغذية طيور

تحقیق حضرت عبدالعظيم

نو آوری در ادبیات داستانی