دانلود رایگان


دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی چگونگی افزایش نمرات - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی چگونگی افزایش نمرات درس عربی دانش آموزان مدرسه.در قالب ورد وقابل ویرایش در 22صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

دانلود رایگان
دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی چگونگی افزایش نمرات درس عربی دانش آموزان مدرسه.دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی چگونگی افزایش نمرات درس عربی دانش آموزان مدرسه.در قالب ورد وقابل ویرایش در 22صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
زمینه های پیدایش مساله: بدیهی است که دانش آموزان محور مهمی از آموزش وپرورش را تشکیل می دهند و ویژگی های آنان در تسهیل یا دشواری یادگیری تمام دروس مؤثرند. این ویژگی ها در یادگیری دروسی که برای آنان تازگی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. ویژگی های دانش آموزان در دو حیطه شناختی و عاطفی با یادگیری دروس زبان خارجی مرتبط میشوند. از ویژگی های شناختی آنان می توان به هوش، تجارب و آموخته های گذشته اشاره کرد. هوش دانش آموزان در یادگیری تمامی دروس تأثیرگذار است. تجارب و آموخته های گذشته آنان در یادگیری درس عربی به شکل خاصی نقش بازی می کند. بدین صورت که دانش آموزان در کلاس اول راهنمایی تقریباً بدون گذراندن هیچ درس پیش نیاز، یادگیری این درس را آغاز میکنند و طبیعی است که عملکرد آنان در این دروس درمقایسه با دروس دیگر از جمله ریاضی، فارسی و... متفاوت و احتمالاً پایین تر باشد. تحقیقات مختلف از جمله تحقیق بلوم در چندین کشور دنیا نشان داده است که رفتارهای ورودی شناختی نقش مهمی در یادگیری آموزشگاهی دارند .بنابراین، یکی از موانع یادگیری دروس عربی و زبان انگلیسی فقدان رفتارهای ورودی شناختی کافی در دانش آموزان است. در حیطه عاطفی و رفتارهای ورودی عاطفی می توان به تجارب دانش آموزان که در سال های قبل ازیادگیری زبان عربی از طریق اعضاء خانواده )خواهران و برادرانی که در دوره راهنمایی و دبیرستان تحصیل م یکنند( و دوستان و... کسب میشوند، اشاره کرد. به نظر می رسد که بیشتر دانش آموزان در هنگام ورود به کلاس های این درس نگرش مثبتی نسبت به یادگیری آن ندارند و احتمالاً یا دارای حالتی خنثی و یا منفی هستند. با توجه به اینکه تحقیقات قبلی نقش رفتارهای ورودی عاطفی را در یادگیری دروس تقریباً 25درصد بیان داشت هاند، لذا می توان گفت که 25 درصد از علت پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش آموزان در این دروس به رفتارهای ورودی عاطفی آنان مربوط می باشد. عامل دوم در زمینه رفتارهای ورودی عاطفی به انگیزه دانش آموزان بر می گردد. در واقع هیچ فردی بر نقش انگیزه در یادگیری تردید ندارد و این انگیزه در یادگیری زبان خارجی به دو شکل می شود. انگیزه یکپارچه و انگیزه وسیله ای مطالعات پژوهشی گسترده ثابت کرد هاند که زبان آموزان هنگامی بیشترین موفقیت را کسب میکنند که فرهنگ و مردم وابسته به زبان خارجی مورد مطالعه خود را دوست داشته باشند و بخواهند با جامعه ای که در آن به آن زبان تکلم می شود، آشنا شوند. این حالت را اصطلاحاً انگیزه یکپارچه گویند. منظور از انگیزش وسیله ای ،این است که در این نوع انگیزه هدف از یادگیری زبان خارجی بیشتر کاربرد آن است، مانند گذراندن واحد درسی یا آماده شدن برای کنکور. زبان آموزانی که دارای انگیزة وسیله ای هستند، موفقیت چندانی در کلاس های زبان خارجی کسب نم یکنند. حال اگر ب یانگیزگی تعدادی از دانش آموزان در زبان عربی به این عامل افزوده شود، پیش بینی عملکرد آنان در یادگیری این درس بسیار آسان خواهد بود و آن هم این است که صرف داشتن انگیزه ابزاری باعث یادگیری سطحی دروس مذکور خواهد شد و نداشتن انگیزه هی چگونه یادگیری را به دنبال نداشته و حتی باعث احساس استرس و سرانجام ایجاد تنفر به عبارتی دیگر، می توان گفت فراگیرانی که دارای انگیزة یکپارچه هستند، می توانند در یادگیری زبان خارجی موفقیت کسب نمایند، حال آنکه زبان آموزان واجد انگیزه وسیله ای ممکن است حتی در هنگام قرار گرفتن در بافت زبان دوم، موفقیت چندانی به دست نیاورند. البته میزان قرار گرفتن در معرض زبان دوم نیز اهمیت دارد. هیچ کس نمی تواند بدون اینکه به اندازه کافی در معرض زبانی قرار گیرد، بر آن مسلط شود. مهم ترین برنامه های زبانی طوری طرح ریزی م یشوند که از هر سه عامل مورد بحث یعنی انگیزه یکپارچه، وسیله ای و قرار گرفتن در معرض زبان و بافت زبان موردنظر استفاده کنند. از این رو برنامه های تابستانی در خارج از کشور (مثل سفر حج یا زیارت عتبات عالیه در کشورهای عربی) یا برنامه های مربوط به گذراندن سال آموزشی در خارج از کشور موجب خواهد شد تا آنانی که از انگیزه یکپارچه برخوردارند فرصت یادگیری زبان را در بافتی پیدا کنند که در همان زبان به منزله وسیله ارتباطی عمده عمل می کند و لذا فرصت استفاده دائمی از آن زبان را به دست می آورند. هر چند که انجام این راهبرد پیشنهادی برای نظام آموزش وپرورش تقریباً امکان پذیر نیست. یکی از عواملی که باعث کاهش انگیزه وسیله ای دانش آموزان نسبت به یادگیری درس عربی می شود این است که این درس برای آنان جنبه کاربردی ناچیزی دارد. بدین معنی که یک دانش آموز ممکن است این گونه پیش بینی نماید که تا پایان عمر خود با یک فرد عرب زبان مواجه نخواهد شد و یا در شرایطی قرار نخواهد گرفت که مجبور به استفاده از آموخته های کلاسی خود شود. علاوه بر این، چنانچه دانش آموزان قصد ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته باشد و یا رشته مورد علاقه او در دانشگاه نیازی به یادگیری زبان عربی نداشته باشد، انگیزه وسیله ای او بسیار کاهش خواهد یافت. عاملی که در کاهش انگیزه یکپارچه دانش آموزان نقش دارد وجود نگرش منفی و یا خنثی نسبت به مردمان کشورهای عرب زبان در زمینه پیشرفت علمی، تکنولوژی و انسانی است. این عامل باعث می شود تا شاید هیچ دانش آموزی آرزوی زندگی و تحصیل در کشورهای عرب زبان را در ذهن نداشته باشد و لذا ضرورتی برای یادگیری این درس احساس نکند. از عوامل مربوط به جامعه می توان به ناکافی بودن مؤسسات آموزش زبان عربی در سطح شهرها اشاره نمود. ملاحظه می شود که برای یادگیری زبان انگلیسی، دانش آموزان می توانند در مؤسسات خصوصی آموزش زبان شرکت نمایند. اما در خصوص زبان عربی چنین مؤسساتی یا وجود ندارد و یا بسیار محدوداند. طبیعی است که دانش آموزان با یادگیری زبان انگلیسی در دوره ابتدایی و یا همزمان با درس زبان انگلیسی در مدرسه می توانند عملکرد بهتری در این درس از خود نشان دهند ولی در درس عربی این امتیاز در جامعه ما وجود ندارد. در جامعه، مردم و خانواده ها نیز اهمیتی که برای یادگیری زبان انگلیسی قای لاند، نسبت به درس عربی و زبان عربی قایل نیستند. به عبارتی دیگر، ضمن ب یاهمیت دانستن یادگیری زبان عربی، نگرش چندان مثبتی به تکلم با آن زبان وجود ندارد. از این رو، تقویت های اجتماعی که زبان آموز در درس زبان انگلیسی از دیگران دریافت می کند، در درس عربی دریافت نمی نماید. در یادگیری زبان فارسی و قواعد آن عوامل دیگری به غیر از معلم و مدرسه نقش دارند ازجمله کتاب های غیردرسی، داستانی، رسانه های گروهی مانند تلویزیون و رادیو، مطبوعات مانند مجلات و روزنامه ها. این عوامل در یادگیری درس عربی و زبان در جامعه وجود ندارند. لذا یادگیری دانش آموز به فعالیت های معلم و کتب درس عربی محدود می باشد. در مقایسه با دبیران زبان می توان گفت که آنان تقریباً به خوبی می توانند به این زبان تکلم کنند و با یک فرد خارجی زبان مکالمه نمایند. اما دبیران عربی در این حد توانمند نیستند، شاید یکی دیگر از موانع مربوط به معلمان وجود این قانون در آموزش وپرورش باشد که یک دبیر اگر 3 سال این درس را در دبیرستان تدریس کرده باشد می تواند این دروس را ارائه نموده و به عنوان دبیر عربی شناخته شود. معلمان عربی شناختی از دانش زبان شناسان و روان شناسان ندارند. بدین معنی که یک دبیر عربی فاقد آشنایی لازم با یادگیری زبان و مراحل تکامل آن و روا نشناسی یادگیری و روش های آموزشی کارآمد می باشد. اهمیت پژوهش: زبان عربی از یک سو زبان کتاب جاودان خداوندی و میراث پربهای اسلامی از حدیث و تاریخ، تفسیر و دیگر دانش ها بوده و از سوی دیگر زبان مشترک خانواده ی بزرگ مسلمانان است. علاوه بر این، ارتباط با جمعیت انبوهی که با وجود تفاوت های دینی و اقلیمی از خاور میانه تا شمال آفریقا و از کرانه های مدیترانه تا جنوب شرق آسیا با این زبان گفت و گو می کنند و با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی هم چون شبکه های ماهواره ای، پایگاه های اطلاع رسانی، نشریات گوناگون پرتیراژ، کتاب ها و مقالات متنوع که روز به روز بر آن افزوده می گردد، اهمیت فراگیری و استفاده از این زبان را دو چندان می کند. شاید به جهت این گستردگی است که زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. هم چنین، دلدادگی ایرانیان به بهره گیری از معارف دینی و دسترسی به منابع اصیل آن و آمیختگی چشمگیر زبان فارسی با زبان عربی و پیوندهای فراوان با محیط های عربی به ویژه کشورهای همسایه زمینه ی فراگیری و آموزش زبان عربی را در دوران متمادی در کشور ما رونق بخشیده است.... منابع : www.sid.ir www.noormags.com دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی چگونگی افزایش نمرات درس عربی دانش آموزان مدرسه.در قالب ورد وقابل ویرایش در 22صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش تخصصی دبیرعربی


گزارش تخصصی رایگان دبیرعربی


گزارش تخصصی آماده دبیرعربی


گزارش تخصصی معلم عربی


دانلودگزارش تخصصی دبیرعربی


نمونه گزارش تخصصی دبیرعربی


گزارش تخصصی دبیرعربی رایگان


گزارش تخصصی دبیرعربی آماده


گزارش تخصصی افزایش نمرات درسی


گزارش تخصصی نحوه تدریس معلم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره دستور داده ام بعد از مرگم مرا

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان فرار

تحقیق در مورد بهار اولين فصل

تحقیق درباره سرخک چیست

سنسورهای اندازه گیری دبی

دانلود کتاب درآمدی به جامعه شناسی ۵۳ ص قالب word

تاريخچه آندوسكوپي

پاورپوینت مرمت بنای تاریخی مدرسه عمادیه در گرگان

بررسي تئوري و تجربي فرآيند پيوسته نمک زدايي از

نمونه سوالات گرافیک کامپیوتری۲ دانشگاه پیام نور