دانلود رایگان


مرکزهمایش های مشهد ( با رویکرد اصول پایدار در - دانلود رایگاندانلود رایگان مرکز همایش های مردمی فضایی عمومی ـ مردمی در عین حال دارای رسمیت جهت فرآیندها و روابط رسمی و غیررسمی و کنش و واکنش مردم و دولت از طریق گفتمان می باشد.

دانلود رایگان
مرکزهمایش های مشهد ( با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران )عنوان پایان نامه: مرکزهمایش های مشهد ( با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران )
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 354
شرح مختصر:
حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند.
وقایع و حوادث حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل نموده و سبب می گردند خاطره ها شکل گیرند. بنابراین فضای شهر مکان اصلی حیات واقعه ای است و محل انباشت خاطره های فردی و جمعی.
با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در ایران و روند رو به رشد آن نیاز به تبادل اطلاعات و مراودات فرهنگی در جهت بهتر شدن اداره ی امور شهرها امری لازم و ضروری می نماید.
اداره ی امور شهرها می تواند به صورت دولتی ـ مردمی که چیزی جز کنشی متقابل از روابط رسمی و غیررسمی نیست اتفاق بیفتد زیرا حکومت ها تنها و بدون حضور مردم نمی توانند حکومت کنند و برای اداره ی امور به مردم متکی اند. بنابراین تنها بخشی از تصمیم گیری ها و فعالیت های مختلف مربوط به زندگی شهری می تواند به صورت رسمی و دولتی اتفاق افتد و سایر تصمیمات مرتبط با حیات مدنی شهرها باید به وسیله مردم و با مشارکت عمومی به وقوع بپیوندد.
فهرست مطالب
حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ............... 1
پیشگفتار ..................................... 2
طرح موضوع واهمیت آن......................... 3
چیستی پروژه................................... 4
حوزه دوم: شناخت ........................... 6
بخش اول: مطالعات پایه ..................... 7
فصل اول: شناخت مراکز همایش................. 7
شناخت مراکز همایش............................ 7
تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی................ 8
در دوران معاصـر............................ 10
تعریف مراکز همایش شهـری..................... 12
وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر .......... 12
ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر......... 13
سیتی هال ...................................... 14
تعریف سیتی هال................................. 15
تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر... 16
ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد 21
تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد22
طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی.............. 23
محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی.............. 24
کاربـری های مستقـر............................. 25
فصل دوم: بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش 28
انواع گردهم آیی و تعاریف آن.................... 28
کنفـرانس Conference...................... 29
کنوانسیـون.............................. 29
سمینار Seminar........................... 31
سمپوزیوم (Symposium)..................... 31
میـزگرد (Round Table) .................... 32
فوروم (Forum)............................ 33
مجمع (Assembly).......................... 33
کارگاه آمـوزشی (Workshop)................ 33
سخنـرانی (Lecture)........................ 34
کمیسیـون (Commission) ................... 34
کمیتـه (Committee)....................... 34
مناظـره................................. 35
انستیتـو (Institute) ...................... 35
جلسـه .................................. 35
گروه بنـدی گردهمائی ها ................... 36
الف) گروه اجلاس های بستـه................. 36
ب) گروه اجلاسهای باز................. 36
انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود .... 37
تالار اجتماعات.............................. 37
مراکز برگـزاری گردهمایی.................... 38
تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها . 38
اکوستیک در تالارها.......................... 39
حجم........................................ 39
فرم........................................ 40
پخشایی..................................... 40
حـدود تقـریبی حجم سالن ها.................. 41
حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده 42
فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی43
فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا............... 43
تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع 46
سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند 47
سالنهای هنری چندمنظوره..................... 47
تغییرات در ابعاد سالن ..................... 48
پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها 49
طراحی ادیتوریومها.......................... 50
پلان های مستطیل شکل......................... 52
پلان های بادبـزن شکل........................ 56
پلانهای شش ضلعی ............................ 59
پلانهای مدور و بیضوی........................ 61
سالنهای نمایشگاهی.......................... 63
شکلهای نمایشی پلانها........................ 66
الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی ...................... 67
ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) 67
پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) 67
ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) .... 68
ث ـ سالنهای مستطیل شکل.......................... 68
ج ـ سالنهای بادبزن شکل ......................... 68
معیـارهای طراحی ............................. 69
معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی 69
الف ـ توانائی های شخصی سخنـران................ 69
ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار.. 69
پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط.......... 70
تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی 70
روابط بین سالن و صحنه ....................... 73
ارتفاع شاخص دیـد به سکو...................... 75
ارتفاع صحنه یا سکو........................... 76
تراز چشم ناظر ............................... 76
فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر 76
حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا.............. 77
حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین............ 77
جزئیات طراحی ردیف صندلی ها................... 77
شیب کف سالن ................................. 78
خطوط منظر.................................... 79
زاویه دید به پرده نمایش...................... 79
فاصله دیـد .................................. 80
زاویه قائم دیـد ............................. 81
معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی... 81
سکو یا صحنـه................................. 81
سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن........ 82
ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک............... 84
ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی......... 84
ملزومات مربوط به تهویه مطبوع................. 85
ملزومات مربوط به کنترل حریق.................. 85
ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده........... 86
ملزومات مربوط به دید حضار.................... 86
ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ. 86
جایگاه....................................... 87
گنجایش جایگاه.......................................... 87
آرایش جایگاه........................................... 88
جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها.......... 88
صندلیهای ثابت و دائمی................. 88
مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان............ 89
وضعیت .......................................... 90
وزن ............................................ 90
ارتفاع.......................................... 91
پشتی صندلی...................................... 91
عرض صندلی....................................... 91
عمق صندلی....................................... 92
شیب صندلی ...................................... 92
دسته صندلی...................................... 92
زیردستی جهت نوشتن............................... 92
راحتی صندلی..................................... 93
صندلیهای ثابت ادیتـوریوم......................... 93
استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف 95
ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره............ 95
کلیات............................. 95
طراحی موقعیت صحنه یا سکو.......... 97
انواع صحنه یا سکو......................... 97
صحنـه مرکزی................................ 97
صحنه انتهائی................................. 98
پیش صحنه..................................... 98
تطبیق پذیـری صحنه.............................. 100
بیرون صحنـه........................ 102
تراز هم سطح با کف صحنه اصلی........ 102
تراز هم سطح با کف جایگاه........... 103
تراز پائین تر از کف سالن........... 103
تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها103
صحنه های قابل برچیده شدن........... 104
ابعاد صحنـه ها .................... 105
ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی 105
ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی106
اداره کردن صحنـه ......................... 106
سیتم تعلیق ............................... 107
صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده........ 110
جابجائی افقی صحنه ........................ 110
ملزومات عمومی صحنه ها..................... 112
پرده ایمنی.................................. 112
پرده پیش صحنه.................................. 113
پرده های صحنه.................................. 113
استفاده از دکورهای پیش ساخته................... 114
روش نمایش چنـدتصویری........................... 116
اندازه و چگونگی تصاویر.................. 116
شیـوه های نمایش بر روی پرده............... 117
الف ـ پروژکسیون مستقیم ....................... 117
ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم......................... 117
پ ـ پروژکسیون از پشت پرده................... 117
اتاق پروژکسیون............................ 118
پرده های نمایش............................ 119
الف ـ پرده های یکراست..................... 119
ب ـ پرده های جمع شونده...................... 120
پ ـ پرده های قابل حمل .................. 120
مشخصات و جنس پرده ها................... 120
فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان 122
ويژگي هاي عام فضاهاي جمعي ..................122
ساختمان ها و فضاهاي همگاني ايران در دوره بعد از اسلام 124
كاروانسراهاي ايران.................................. 124
پيشينه تاريخي..................................... 125
ويژگي هاي معماري كاروانسراهاي ايران........... 127
ميادين 129
ميدان، فضايي شهري براي گفت و گو.............. 129
نتيجه 131
ميدان هاي پياده شهري ......................... 132
تاريخچه مختصري از ميادين سنتي در ايران ........ 136
تاريخچه مختصري از ميادين اروپايي .............. 140
آگوارا 141
فوروم 141
پياتزا 142
انواع ميدان.................................... 143
ميدان هاي عمومي......................................... 143
ميدان هاي تجاري......................................... 143
ميدان حكومتي........................................... 143
ميدان هاي نظامي......................................... 144
ميدان هاي محله اي........................................ 144
ميدان هاي ارتباطي............................................. 144
ميدان ورزشي.............................................. 144
بررسي نمونه هايي از ميادين ايراني............... 145
ميدان نقش جهان............................................. 145
ميدان امام خميني در همدان........................ 148
حرم مطهر امام رضا (ع)...................... 149
بازار ....................................... 149
مقدمه......................................................... 149
مشخصات كاربردي عناصر متشكله بازارها و مراكز محله.. 151
بازار مكان بنيادهاي جمعي.......................... 152
نقش بازار در شهرهاي ايران (هسته اجتماعي- فرهنگي).. 153
بازار و توان فرهنگي آن............................ 154
بازار و محيط اقتصادي شهرها........................ 155
خصوصيات فضايي معماري معاصر.............. 156
فضاهاي همگاني در هم جواري هاي معماري معاصر ايران 157
فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران... 160
مقدمه.......................................... 160
رابطه فرهنگ ومعماري............................ 168
معماريتاثير عوامل فرهنگي بر فرم............... 171
الف- اهميت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري........... 171
ب: عوامل فرهنگي موثر در شكلگيري فضاي معماري............. 175
ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضايمعماري..................... 177
مباني فرهنگ ايران و تاثير آن برمعماري........ 177

مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلاميايران182
عوامل بنيادي معماري در ايران................... 183
اصل سير از كثرت به وحدت........................ 184
اصل سير از ظاهر به باطن........................ 185
اصل فراوري و انتظاع از طبيعت................... 186
اصل ساماندهي اهداف كاركردي ، سازه اي و كالبدي.. 186
شفافيت ( گسترة پهنة ديد )...................... 187
هندسه .................................. 188
هندسه علمي..................................... 189
هندسه شهودي.................................... 189
انعكاس......................................... 192
اصل درون گرايي در عين برونگرايي................ 192
درون گرايي..................................... 193
تقارن.......................................... 195
تقارن به مثابه اصلي زيبا شناختي................ 197
تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز.............. 197
مركزيت......................................... 199
محور گرايي..................................... 200
سياليت ( گسترش پهنة ديد )...................... 201
تباين يا نا همگوني............................. 201
تعادل و توازن.................................. 202
سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده بندی فضايی) 204

اصول و روشهای طراحي شهري.................................................................................................... 206
فضاي خارجي ، فضاي داخلي.............................................................................................................. 207
اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني...................................................................................... 209
خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور........................................................................................ 210
اصل مقياس و تناسب ................................................................................................................... 211
اصل فضاهاي متباين...................................................................................................................... 212
اصل قلمرو .................................................................................................................................... 212
اصل تركيب ( كمپوزيسيون ) ....................................................................................................... 213
آگاهي از فضا................................................................................................................................. 213
بخش دوم:نمونه های تطبیقی .................. 215
مقدمه......................................... 215
مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ....................... 215
سیتی هال لندن.................................. 221
مجموعه تالار شهر جدید توکیو..................... 224
تالار شهر بوستون ............................... 225
نمونـه های داخلی............................... 228
سیتی هال تهران................................. 228
تالار شهر تبریز................................. 229

بخش سوم: مطالعات زمینه ........................ 231
بازشناسی شهر مشهـد............................. 231
چگونگی پیدایش شهـر مشهـد....................... 231
سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد.............. 232
موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد................... 234
مطالعات اقتصادی............................... 235
مطالعات جمعیتی................................ 236
عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد................ 237
نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد................... 238
تغییرات کالبـدی در قرن حاضر.................... 240
ساختار کالبـدی در قرن حاضر..................... 241
الگوی توسعـه شهـر مشهـد........................ 241
مطالعات اقليمي و بررسيهاي محيطي شهر مشهد....... 242
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ............................... 242
دما ..................................................... 243
رطوبت نسبی............................................... 244
تجزیه و تحلیل بارندگی ................................... 244
وزش باد ................................................. 247
تابش آفتاب .............................................. 248
شرایط حرارتی در فضای آزاد ............................... 248
پیشنهادات ماهانی ........................................ 248
پیشنهادات انجمن معماران آمریکا........................... 249
پیشنهادات طراحی در مشهد.................................. 250
جهت استقرار ساختمان ..................................... 253
جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه .......................... 258
جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ........................... 259
بافت مجموعه ............................................. 260
الگوی اشغال زمین ........................................ 262
انتخاب مصالح ساختمانی ................................... 262

عوامل موثر در مکانیابی پروژه.............. 263
دلایل انتخاب سایت............................. 263
از دیدگاه عملکردی و کارایی............ 263
همجواری ............................. 263
جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع .. 264
مساحت................................ 264
مقیاس دانه بندی........................ 264
مناسب مکانی............................ 264
انطباق با کاربری اراضی شهر ی........... 264
دسترسی به شبکه معابر .................. 266
هماهنگی با جهت توسعه شهر ................... 267
خوانایی سایت ............................... 267

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل.................... 269
تبیین برنامه ها و اهداف پروژه.............. 270
شناسایی جمعیت مخاطب ....................... 270
تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه..... 271
تدوین مبانی نظری پروژه......................... 273
مبانی نظری عام............................ 273
مبانی نظـری خاص پروژه............... 275
تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی.............. 277
فضای شهری و مردمی........................... 277
فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا277
فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)...... 278
فضاهای شهری سربسته........................... 279
فضای همگانی سرپوشیده.......................... 279
سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)..................... 281
فروشگاه مرکـز ................................ 282
تریا ........................................ 2872
رستـوران...................................... 282
نمایشگاه ها................................... 283
نمایشگاه دائمی مرکز........................... 283
نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز).. 283
سالنهای سخنـرانی............................. 285
تالار......................................... 285
چیـدمان تالار ................................ 285
صنـدلی....................................... 286
بالکن....................................... 287
راهروهای تالار............................... 287
صوت و اکوستیک در تالار ...................... 288
حجـم........................................ 289
فرم......................................... 289
طنین........................................ 290
نورپـردازی تالار.............................. 291
خروجی ها و ورودی های سالن.................... 291
سالن انتظار یا لابی........................... 292
نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار.............. 292
سالن گردهمایی شهـری.......................... 292
اتاق مترجمین ................................ 293
اتاق خبرنگاران............................... 293
اتاق کنترل .................................. 293
فضای مختص تشریفات............................ 294
فضای مخصوص فیلم برداری....................... 294
سالن با ظرفیت اندک .......................... 295
سالنهای چنـدمنظـوره.......................... 295
فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی 296
حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO......... 296
فضای مربوط به احزاب سیاسی.................... 298
فضای پاسخگـویی مسئولان........................ 298
کتابخانـه مرکز............................... 299
قفسه باز..................................... 299
قسمت مطالعه.................................. 299
قسمت قفسه بسته.............................. 299
بخش اینترنت.................................. 299
حـوزه اداری مرکز ........................... 299
مدیـریت مرکز بخش روابط عمومی ............... 300
حـوزه معاونت امور اداری و مالی............... 301
حـوزه معاونت فنی............................. 301
بخش خدمات ................................... 302
سرویس های بهـداشتی........................... 302
پارکینگ...................................... 302
نمازخانـه.................................... 302
حوزه چهارم: طراحی.............................. 303
تحلیل وآنالیز سایت......................... 304
تجزیه وتحلیل زمین طرح..................... 304
هندسه زمین طرح............................ 304
سیستم های دسترسی........................... 304
محورهای دید مطلوب.......................... 305
دیداز خارج از سایت به درون سایت............ 305
دید از درون سایت به خارج سایت.............. 305
کاربری های مجاور سایت...................... 306
ابعاد و شیب زمین........................... 306
نتایج سایت آنالیز........................... 306
ملاحظات معماری مجموعه........................ 308
ملاحظات سازه ای مجموعـه...................... 310
ملاحظات تأسیساتی مجموعـه..................... 311
ارائه برنامه فیزیکی........................... 312دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مرکز همایشهای مشهد


معماری


اصول پایدار


معماری ایران


طراحی


پلان


فضاهای جمعی


فضاهای همگانی


فضای شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت خشم در کودکان

مقاله درباره گل شمعدانی

پاورپوینت گیاه شناسی

اصل قانوني بودن جرم و مجازات 7ص

تجربیات و نکات طلایی برای یک معلم

مقاله درباره ميزان وعلل نا هنجاريهاي اجتماعي

آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

نرم افزار ساخت آلبوم عکس، تقویم، کارت تبریک،

مقاله درمورد ایروبیک