دانلود رایگان


مقاله درباره مباحث اسلام درمورد جهیزیه - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 11مباحث اسلام درمورد جهیزیه تهیهجهیزیهازاموریاستکهبهعرفهرجامعهبستگیداردواینکهاسلام

دانلود رایگان
مقاله درباره مباحث اسلام درمورد جهیزیهفرمت فایل: ورد - Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
مباحث اسلام درمورد جهیزیه تهیهجهیزیهازاموریاستکهبهعرفهرجامعهبستگیداردواینکهاسلامدراینبارهنظرخاصیداشتهباشدماباآنبرخوردنکرده‏ایم. فقطآنچههستجریانازدواجحضرتامیر(ع) وحضرتفاطمه(س) استکهبهنقلیدرجریانخواستگاریحضرترسول(ص) بهحضرتامیر(ع) امرفرمودندکهزرهخودراکابینفاطمه(ص) قراربدهوبعدآنراکه 500 درهمارزشداشتفروختندوبهایآنراخدمتپیامبر(ص) آوردند. رسولگرامیاسلام(ص) مقداریازآنرابهبلالدادندوفرمودندبااینپولبرایدخترمبویخوشبخروباقیماندهرابهبعضاصحابسپردندوفرمودندآنچهرادخترمبداننیازمنداستآمادهسازکهفهرستجهیزیهحضرتدرامالیشیخطوسی(ره) مذکوراست. جهیزیهیاجهازبهداراییومالیگفتهمی شودکهعروسدرهنگامازدواجبهخانهٔمشترکمی برد. درحالتکلیجهیزیهمی تواندشاملپول،جنسویامِلکباشد. دربرخیجوامع،جهیزیهبیشترشاملاسبابولوازمخانه است. درعرفوفرهنگعامه،جهازمفصلموجباحترامبیشترعروسمی شود. جهازیاجهیزیهدرایرانمعمولاًشاملسرویسکاملاثاثیهموردنیازبراییکزندگیدویاسهنفرهاست. رسمتهیهجهازقدمتبسیارزیاددارد. فاطمه،همسرعلیبنابیطالبباخودجهیزیهبهخانههمسرشبرد. عایشهدخترابوبکر،بازیچه هایخویشرانیزبهخانهپیامبراسلامبرد سیرهیرسولاکرم (ص) وازدواجحضرتفاطمه (س) وحضرتعلی (ع) آنچهازسیرهیمعصومانعلیهمالسلامبهدستمیآیدنشانمیدهدکهمهریهیبانویدوعالم 50 درهمقراردادهمیشودواینمبلغبهعنوانسنتمقررمیگردد (مهریهیهریکازهمسرانحضرترسول (ص) اینمیزانقرارمیگیرد) ونکتهیمهمایناستکهحضرتعلی (ع) زرهخویشرامیفروشندوپولآنرانزدرسولاکرم (ص) میآورندوحضرتاینمبلغرابهسهقسمتتقسیممیفرمایند: یکسومخریدلوازمزندگی (جهیزیه)،یکسومبرایخریدعطروثلثآخررانزدامسلمهبهامانتمیگذارندتاهنگامنزدیکشدنشبعروسیبهعنوانمساعدتوکمک،صرفمخارجولیمهیعروسیگردد (15) واینهاهمهنشانمیدهدکهمهریهحالتنقددارد . همچنیندرصورتاستطاعتمالی،کمکپدرعروسوعروسبهتهیهیلوازمزندگیامریپسندیدهاستبهشرطیکهبراساسسیرهیفاطمی (س) ازهرگونهتجملگراییدراینزمینهپرهیزگرددوضروریاتزندگیمنظورگردد . درپایانیادآورمیشویمکمکومساعدتبهدامادازطریقتهیهیبرخیلوازمزندگینبایدبهعنوانوظیفهوتکلیفبرایزنتلقیگرددوبایدهرگونهفشاری،بااینذهنیتکهاینکمکاختیاریوارادیاست،ازدختروخانوادهیاوبرداشتهشود . امیداستکهجوانانباتاسیبه سیرهیعلویومنشفاطمیهمیشهراهاعتدالرادرمسیرزندگانیدنیویبپویندوازآسیبهایافراطهاوتفریطهامصونبمانند . دراسلام،ریاستخانوادهباشوهربودهوازتوابعاینریاست،دادننفقهازجانبمردبههمسرشمیباشد . درازدواجدایم،اینتکلیفازقانونشرعنشاتمیگیردوریشهیقراردادیندارد، (7) بنابراینطرفیننمیتوانندضمنعقد،یاقبلویابعدازآناینتکلیفراازمردساقطکنند . درنتیجهنفقهیزنازجملهدیونمردبهشمارمیآید . (شرحمفصلآندرکتبحقوقیوفقهیوجوددارد) . امامطلبموردنظرمادراینبحث،مصادیقنفقهوحدودآنمیباشد . بهموجبماده 1107 قانونمدنی نفقهعبارتاستازمسکن،البسهوغذاواثاثالبیتکهبهطورمتعارفباوضعیتزنمتناسبباشدوخادمدرصورتعادتزنویااحتیاجاوبهواسطهیمرضویانقصاناعضا . بنابراین درتعریفنفقهیزنمیتوانگفتتماموسایلیاستکهزن،باتوجهبهدرجهیتمدنومحیطزندگیووضعجسمیوروحیخود،بداننیازمنداست (8) همچنین مرددرقبالزندگیزناشوییموظفومکلفاستتماموسایلزندگیزنراازهرحیث،مهیاوفراهمسازدوبرایزن،ازاینحیث،هیچگونهوظیفهایدرشرعمقدساسلامتعییننگردیدهاستوحتیدربارهیاثاثیهیخانهومتاعمربوطبهوسایلزندگینیزبرعهدهیزنچیزیمقررنشدهاست . (9) حالاگردختربنابرقوانینعرف،درصورتتمکنواستطاعتمالی،اثاثیهایرابهعنوانجهازوبهقصدمشارکتویاریشوهرباخودبهخانهیهمسرشببردبهنحویقسمتیازنفقهبهخواستدخترمهیامیگرددکه شوهرهیچگونهدخالتیازلحاظتصرفدرجهیزیهیمزبورجزبااجازهیزوجهنداشتهونخواهدداشتوجهازمزبورازحقوقاختصاصیزوجهمیباشد . امااگرزوجهبههردلیل،مثلاعدمتمکنمالیویاعدمتمایلبهاجرایاینقانونعرفینتوانستویانخواستوسیلهایبهعنوانجهیزیهبهخانهشوهرببرد،جایگاهاینوسایلدرنفقهمحفوظاستومردمکلفبهتهیهیآناستومیزانآنراعرفجاریتعیینمینمایدوکلیهیقوانینمربوطبهنفقهدرموردجهیزیهبهعنوانجزییازآنجاریاست،یعنیهمیننفقهیزنبرنفقهیاقاربمقدماست . (11) ودرحالورشکستگیواعسارمردنیزجزودیونممتازاست (12) والبتهدرموردحقیکهزنبراینگونهاشیاپیدامیکند،معیار،ارادهیشوهروحکمعرفاست . خانهواثاثمنزلرامردبهزنخودنمیبخشدبلکهفقطاجازهیاستفادهدرآنرامیدهد . درتماممواردفوق،نفقهضمانتاجراییکیفرینیزدارد . براساسقانونمجازاتاسلامی هرکسباداشتناستطاعتمالینفقهیزنخودرادرصورتتمکینندهد،دادگاهمیتوانداورابهشلاقتا 74 ضربهمحکومنماید . . . . (14) ویاضمانتاجراییدیگراینکه: زنمیتوانددرصورتاستنکافشوهرازدادننفقهبهمحکمهرجوعکند . محکمهمیزاننفقهراتعیینوشوهررابهدادنآنمحکومخواهدکرد ازجملهپیامدهایجهیزیهبهشکلکنونی (جهیزیهبهعهدهیدختروباتجملگراییافراطیفعلی) بالارفتنسنازدواجوافزایشتعداددخترانمجرداست; بهعلتعدمآمادهبودنجهیزیهدرحدقابلقبول،یعنیکلیهیوسایلاعمازاساسیوغیراساسی،ضروریوغیرضروریوبهصورتافراطیتوامباتجملگراییوالبتههرکدامازاینتبعاتمنفیخودریشهیبسیاریناهنجاریهایدیگردرجامعهخواهندبود . همچنینآثارمنفیروانیمسؤولیتتهیهیجهیزیه،آنهمازنوعکاملوباشاخوبرگفراوانآنوبحثچشموهمچشمیها،دربسیاریجهاتبهصورتجدیقابلتاملاستوبرایماکهطبیعتوتکوینزنرااصلیدروضعقوانینمیدانیم،همینظرافتروحوحساسیتشخصیتیزنباتحملفشارقبولمسؤولیتسنگینمالیدرتضادآشکارخواهدبود . کمااینکهاینموجودظریفاندیش،تحملدیدنرنجخانوادهبرایتهیهیجهیزیهاشرانیزندارد . اماهمهیرنجوفشارروانی،اقتصادیواجتماعیرادرحالیتحملمیکندکهاساساشرع،هیچگونهتکلیفیدراینباببرایشقرارندادهاست،برعکس،تهیهیلوازمزندگیرابرعهدهیمردگذاردهاست . هرچنددرصورتیکهجهیزیهبخواهدروندتجملیخودراپیشببرد،اینبارکمرشکنبردوشهرکهباشد،کلجامعهرابابحرانافزایشسنازدواج،افزایشتعدادپسرانودخترانمجرد،فشارهایروانیو . . . روبهروخواهدساخت،امابرخوردغلطافرادبایکاصلوقانونشرعیومنحرفساختنآنبهوسیلهیتجملگرایینمیتواندبرداشتناینتکلیفازدوشمردراتوجیهنمایدوبااینپیشفرضکهزننیزبایدقسمتیازبارمالیزندگیرابهدوشکشد،اینمسؤولیتسنگینرابرشانههایظریفزنانداخت! اینمعضلوقتیرنگفاجعهبهخودمیگیردکهبدانیممتاسفانههمینجهیزیهمعیارانتخابهمسربرایبرخیخانوادههاتلقیمیگرددوشخصیتدختررابه قیاسبهجهیزیهاش بهشدتموردسؤالقرارمیدهد . بایددانست،مشکلجهیزیهدرجامعهیما،شایدبیشازآنکهازلحاظاقتصادیمشکلمحسوبشود،ازبابمنشاروانیواضطرابناشیازنداشتنتمکنمالیموردتوجهاست; زیرافشاراقتصادیاگرتوامباترسازآبرووشرافتاجتماعیگرددریشهدارتلقیمیگردد . مشکلجامعهیماایناستکهدختروخانوادهیاو،پسازاینکهکلیهیفشارهایتهیهیجهیزیهرابهجانمیخردوبههرقیمتیکهشدهبالاخرهمجموعهایراکهبایددراصلمردآنراتدارکمیدیدهاستفراهممیآورد،تازهآماجسرزنشهاونگاههایملامتباراطرافیاندامادبهدلیلبرخیکمبودها،قرارمیگیردوهمینمسالهنقطهیشروعبسیاریازاختلافهااست،درحالیکهزنایرانینمیدانداصلاوظیفهایبرایتهیهیجهیزیهندارد،چهرسدبهسؤالوجوابوتحملسرزنشدرقبالکموزیادبودنآنواگراینذهنیتاشتباهدرجامعهاصلاحنشودبایدمنتظربهوقوعپیوستنفاجعهاینظیرهنددرایرانبود . هرچندفاجعهدرجامعهیماپنهاناستوناآگاهیماازآن،


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

پاورپوینت بررسی ستون جداساز لرزه ای و دامپر

عقاب

نقد شعر River of August by Pak Tu Jin

پیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش ویژه برند داخلی

تحقیق در مورد اسباب بازيها و سنین استفاده از انها

فایل فلش نایاب فارسی گوشی Cat B25 باCPU_ID: 6261

دانلود فایل صوتی آموزش گام به گام زبان ترکی

دانلود ورد دستگاه گاما کمرا

پروژه مدیریت زنجیره تامین