دانلود رایگان


مقاله درباره مباحث اسلام درمورد جهیزیه - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 11مباحث اسلام درمورد جهیزیه تهیهجهیزیهازاموریاستکهبهعرفهرجامعهبستگیداردواینکهاسلام

دانلود رایگان
مقاله درباره مباحث اسلام درمورد جهیزیهفرمت فایل: ورد - Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
مباحث اسلام درمورد جهیزیه تهیهجهیزیهازاموریاستکهبهعرفهرجامعهبستگیداردواینکهاسلامدراینبارهنظرخاصیداشتهباشدماباآنبرخوردنکرده‏ایم. فقطآنچههستجریانازدواجحضرتامیر(ع) وحضرتفاطمه(س) استکهبهنقلیدرجریانخواستگاریحضرترسول(ص) بهحضرتامیر(ع) امرفرمودندکهزرهخودراکابینفاطمه(ص) قراربدهوبعدآنراکه 500 درهمارزشداشتفروختندوبهایآنراخدمتپیامبر(ص) آوردند. رسولگرامیاسلام(ص) مقداریازآنرابهبلالدادندوفرمودندبااینپولبرایدخترمبویخوشبخروباقیماندهرابهبعضاصحابسپردندوفرمودندآنچهرادخترمبداننیازمنداستآمادهسازکهفهرستجهیزیهحضرتدرامالیشیخطوسی(ره) مذکوراست. جهیزیهیاجهازبهداراییومالیگفتهمی شودکهعروسدرهنگامازدواجبهخانهٔمشترکمی برد. درحالتکلیجهیزیهمی تواندشاملپول،جنسویامِلکباشد. دربرخیجوامع،جهیزیهبیشترشاملاسبابولوازمخانه است. درعرفوفرهنگعامه،جهازمفصلموجباحترامبیشترعروسمی شود. جهازیاجهیزیهدرایرانمعمولاًشاملسرویسکاملاثاثیهموردنیازبراییکزندگیدویاسهنفرهاست. رسمتهیهجهازقدمتبسیارزیاددارد. فاطمه،همسرعلیبنابیطالبباخودجهیزیهبهخانههمسرشبرد. عایشهدخترابوبکر،بازیچه هایخویشرانیزبهخانهپیامبراسلامبرد سیرهیرسولاکرم (ص) وازدواجحضرتفاطمه (س) وحضرتعلی (ع) آنچهازسیرهیمعصومانعلیهمالسلامبهدستمیآیدنشانمیدهدکهمهریهیبانویدوعالم 50 درهمقراردادهمیشودواینمبلغبهعنوانسنتمقررمیگردد (مهریهیهریکازهمسرانحضرترسول (ص) اینمیزانقرارمیگیرد) ونکتهیمهمایناستکهحضرتعلی (ع) زرهخویشرامیفروشندوپولآنرانزدرسولاکرم (ص) میآورندوحضرتاینمبلغرابهسهقسمتتقسیممیفرمایند: یکسومخریدلوازمزندگی (جهیزیه)،یکسومبرایخریدعطروثلثآخررانزدامسلمهبهامانتمیگذارندتاهنگامنزدیکشدنشبعروسیبهعنوانمساعدتوکمک،صرفمخارجولیمهیعروسیگردد (15) واینهاهمهنشانمیدهدکهمهریهحالتنقددارد . همچنیندرصورتاستطاعتمالی،کمکپدرعروسوعروسبهتهیهیلوازمزندگیامریپسندیدهاستبهشرطیکهبراساسسیرهیفاطمی (س) ازهرگونهتجملگراییدراینزمینهپرهیزگرددوضروریاتزندگیمنظورگردد . درپایانیادآورمیشویمکمکومساعدتبهدامادازطریقتهیهیبرخیلوازمزندگینبایدبهعنوانوظیفهوتکلیفبرایزنتلقیگرددوبایدهرگونهفشاری،بااینذهنیتکهاینکمکاختیاریوارادیاست،ازدختروخانوادهیاوبرداشتهشود . امیداستکهجوانانباتاسیبه سیرهیعلویومنشفاطمیهمیشهراهاعتدالرادرمسیرزندگانیدنیویبپویندوازآسیبهایافراطهاوتفریطهامصونبمانند . دراسلام،ریاستخانوادهباشوهربودهوازتوابعاینریاست،دادننفقهازجانبمردبههمسرشمیباشد . درازدواجدایم،اینتکلیفازقانونشرعنشاتمیگیردوریشهیقراردادیندارد، (7) بنابراینطرفیننمیتوانندضمنعقد،یاقبلویابعدازآناینتکلیفراازمردساقطکنند . درنتیجهنفقهیزنازجملهدیونمردبهشمارمیآید . (شرحمفصلآندرکتبحقوقیوفقهیوجوددارد) . امامطلبموردنظرمادراینبحث،مصادیقنفقهوحدودآنمیباشد . بهموجبماده 1107 قانونمدنی نفقهعبارتاستازمسکن،البسهوغذاواثاثالبیتکهبهطورمتعارفباوضعیتزنمتناسبباشدوخادمدرصورتعادتزنویااحتیاجاوبهواسطهیمرضویانقصاناعضا . بنابراین درتعریفنفقهیزنمیتوانگفتتماموسایلیاستکهزن،باتوجهبهدرجهیتمدنومحیطزندگیووضعجسمیوروحیخود،بداننیازمنداست (8) همچنین مرددرقبالزندگیزناشوییموظفومکلفاستتماموسایلزندگیزنراازهرحیث،مهیاوفراهمسازدوبرایزن،ازاینحیث،هیچگونهوظیفهایدرشرعمقدساسلامتعییننگردیدهاستوحتیدربارهیاثاثیهیخانهومتاعمربوطبهوسایلزندگینیزبرعهدهیزنچیزیمقررنشدهاست . (9) حالاگردختربنابرقوانینعرف،درصورتتمکنواستطاعتمالی،اثاثیهایرابهعنوانجهازوبهقصدمشارکتویاریشوهرباخودبهخانهیهمسرشببردبهنحویقسمتیازنفقهبهخواستدخترمهیامیگرددکه شوهرهیچگونهدخالتیازلحاظتصرفدرجهیزیهیمزبورجزبااجازهیزوجهنداشتهونخواهدداشتوجهازمزبورازحقوقاختصاصیزوجهمیباشد . امااگرزوجهبههردلیل،مثلاعدمتمکنمالیویاعدمتمایلبهاجرایاینقانونعرفینتوانستویانخواستوسیلهایبهعنوانجهیزیهبهخانهشوهرببرد،جایگاهاینوسایلدرنفقهمحفوظاستومردمکلفبهتهیهیآناستومیزانآنراعرفجاریتعیینمینمایدوکلیهیقوانینمربوطبهنفقهدرموردجهیزیهبهعنوانجزییازآنجاریاست،یعنیهمیننفقهیزنبرنفقهیاقاربمقدماست . (11) ودرحالورشکستگیواعسارمردنیزجزودیونممتازاست (12) والبتهدرموردحقیکهزنبراینگونهاشیاپیدامیکند،معیار،ارادهیشوهروحکمعرفاست . خانهواثاثمنزلرامردبهزنخودنمیبخشدبلکهفقطاجازهیاستفادهدرآنرامیدهد . درتماممواردفوق،نفقهضمانتاجراییکیفرینیزدارد . براساسقانونمجازاتاسلامی هرکسباداشتناستطاعتمالینفقهیزنخودرادرصورتتمکینندهد،دادگاهمیتوانداورابهشلاقتا 74 ضربهمحکومنماید . . . . (14) ویاضمانتاجراییدیگراینکه: زنمیتوانددرصورتاستنکافشوهرازدادننفقهبهمحکمهرجوعکند . محکمهمیزاننفقهراتعیینوشوهررابهدادنآنمحکومخواهدکرد ازجملهپیامدهایجهیزیهبهشکلکنونی (جهیزیهبهعهدهیدختروباتجملگراییافراطیفعلی) بالارفتنسنازدواجوافزایشتعداددخترانمجرداست; بهعلتعدمآمادهبودنجهیزیهدرحدقابلقبول،یعنیکلیهیوسایلاعمازاساسیوغیراساسی،ضروریوغیرضروریوبهصورتافراطیتوامباتجملگراییوالبتههرکدامازاینتبعاتمنفیخودریشهیبسیاریناهنجاریهایدیگردرجامعهخواهندبود . همچنینآثارمنفیروانیمسؤولیتتهیهیجهیزیه،آنهمازنوعکاملوباشاخوبرگفراوانآنوبحثچشموهمچشمیها،دربسیاریجهاتبهصورتجدیقابلتاملاستوبرایماکهطبیعتوتکوینزنرااصلیدروضعقوانینمیدانیم،همینظرافتروحوحساسیتشخصیتیزنباتحملفشارقبولمسؤولیتسنگینمالیدرتضادآشکارخواهدبود . کمااینکهاینموجودظریفاندیش،تحملدیدنرنجخانوادهبرایتهیهیجهیزیهاشرانیزندارد . اماهمهیرنجوفشارروانی،اقتصادیواجتماعیرادرحالیتحملمیکندکهاساساشرع،هیچگونهتکلیفیدراینباببرایشقرارندادهاست،برعکس،تهیهیلوازمزندگیرابرعهدهیمردگذاردهاست . هرچنددرصورتیکهجهیزیهبخواهدروندتجملیخودراپیشببرد،اینبارکمرشکنبردوشهرکهباشد،کلجامعهرابابحرانافزایشسنازدواج،افزایشتعدادپسرانودخترانمجرد،فشارهایروانیو . . . روبهروخواهدساخت،امابرخوردغلطافرادبایکاصلوقانونشرعیومنحرفساختنآنبهوسیلهیتجملگرایینمیتواندبرداشتناینتکلیفازدوشمردراتوجیهنمایدوبااینپیشفرضکهزننیزبایدقسمتیازبارمالیزندگیرابهدوشکشد،اینمسؤولیتسنگینرابرشانههایظریفزنانداخت! اینمعضلوقتیرنگفاجعهبهخودمیگیردکهبدانیممتاسفانههمینجهیزیهمعیارانتخابهمسربرایبرخیخانوادههاتلقیمیگرددوشخصیتدختررابه قیاسبهجهیزیهاش بهشدتموردسؤالقرارمیدهد . بایددانست،مشکلجهیزیهدرجامعهیما،شایدبیشازآنکهازلحاظاقتصادیمشکلمحسوبشود،ازبابمنشاروانیواضطرابناشیازنداشتنتمکنمالیموردتوجهاست; زیرافشاراقتصادیاگرتوامباترسازآبرووشرافتاجتماعیگرددریشهدارتلقیمیگردد . مشکلجامعهیماایناستکهدختروخانوادهیاو،پسازاینکهکلیهیفشارهایتهیهیجهیزیهرابهجانمیخردوبههرقیمتیکهشدهبالاخرهمجموعهایراکهبایددراصلمردآنراتدارکمیدیدهاستفراهممیآورد،تازهآماجسرزنشهاونگاههایملامتباراطرافیاندامادبهدلیلبرخیکمبودها،قرارمیگیردوهمینمسالهنقطهیشروعبسیاریازاختلافهااست،درحالیکهزنایرانینمیدانداصلاوظیفهایبرایتهیهیجهیزیهندارد،چهرسدبهسؤالوجوابوتحملسرزنشدرقبالکموزیادبودنآنواگراینذهنیتاشتباهدرجامعهاصلاحنشودبایدمنتظربهوقوعپیوستنفاجعهاینظیرهنددرایرانبود . هرچندفاجعهدرجامعهیماپنهاناستوناآگاهیماازآن،


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)

استانداردها و فضاها

عبید زاکانی

دانلود فایل بایوس لپ تاپ HP 1000

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

بانک ایمیل شهر ها

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

دانلود کتاب ماشینهای الکتریکی چاپمن فارسی با حل

دانلود نسخه تعزیه علی اکبر (ع) به صورت کامل

نمونه سوالات درس احکام کسب و کار