دانلود رایگان


تحقیق درباره نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 28کارل مارکس در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از م

دانلود رایگان
تحقیق درباره نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچهفرمت فایل: ورد - Word
( مرجع فایل - قابل ویرایش )
کارل مارکس در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسياليستی سدهی نوزدهم میافکنيم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفهی روشنگری اروپا و انديشهی اعتقاد به پيشرفت در آن و بويژه ايدههای راديکال ـ دمکراتيک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پيروان او بود. بعدها با حفظ هستهی ديالکتيکی فلسفهی هگل، از ديدگاهی ماترياليستی به نقد ايدهآليسم آن پرداخت. در حاليکه هگل تاريخ را تکامل روح جهانی میفهميد، برای مارکس تاريخ، مناسبات توليدی مادی و پيامدهای آن و از همان آغاز تاريخ پيکار طبقاتی است. يکی ديگر از شالودههای فلسفی مارکس، ماترياليسم فويرباخ است که تأثيری انکارناپذير بر وی داشته است. اما مارکس به دليل بيگانه بودن آن با عمل و واقعيت اجتماعی، به نقد آن میپردازد. مارکس از جمله در يازدهمين تز خود دربارهی فويرباخ تصريح کرده است که: فيلسوفان صرفا" جهان را گوناگون تفسير کردهاند، اما موضوع بر سر تغيير آن است . به اين ترتيب، مارکس تدريجا" از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسياسی و جامعهشناسی رویآورد. تحت تأثير آرای اقتصاددانانی مانند ريکاردو و آدام اسميث و انديشهی سوسياليستهايی چون سنسيمون و اوئن قرار داشت. به تنهايی و يا در همکاری با يار و همفکرش فريدريش انگلس (Friedrich Engels) آموزههای خود دربارهی ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را در آثار گوناگونی پيکر بخشيد. در حالی که ماترياليسم ديالکتيک به نظريهی فلسفی ماديت گيتی، رابطهی ميان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان میپردازد، موضوع ماترياليسم تاريخی بررسی رابطهی ميان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانين و نيروهای تکامل جامعه و به اين اعتبار، نوعی فلسفهی اجتماعی است. در آنچه که به بحث عدالت مربوط میشود، بايد يادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبيين اين مفهوم نپرداخته است. چرا
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارگاه مرکزی

پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش

تحقیق درباره نگاهی به مكاتب شرق

خوردگي در سازه های فلزی

پروژه اصول حسابداری و استانداردها

دانلود جزوه مدیریت تولید تدریس استاد اکبر صفدری

جایگاه حماسه ی ملی در ایران

نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

تحقیق درباره پایگاه داده ها

پرسشنامه خودپنداره