دانلود رایگان


بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان افسردگی حالتی هیجانی است که مشخصه آن غمگینی زیاد، احساس بی‌ارزشی، احساس گناه، کناره‌گیری از دیگران و از دست دادن علاقه و اشتیاق به فعالیت‌های عادی است (داو

دانلود رایگان
بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگیعنوان تحقیق: بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 152
شرح مختصر:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد هستی شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه فنی-حرفه ای بودند. به منظور انجام پژوهش، تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر برای شرکت در این برنامه در نظرگرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک ویراست دوم (1968) و مقیاس محقق ساخته درد معنوی بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان با رویکرد هستی شناسی اسلامی به طور معناداری (001/0p<) بر کاهش افسردگی و درد معنوی در دانشجویان مؤثربود.
کلیدواژه ها: آموزش های هستی شناسی اسلامی، افسردگی، دانشجویان، درد معنوی، گروه درمانی
فهرست مطالب
فصل اوّل: مقدمه
1-1کلیات 2
1-2 بيان مسأله. 8
1-3ضرورت و اهميت تحقیق.. 12
1-4اهداف پژوهش... 16
1-5تعريف مفهومي متغيرها16
1-5-1 افسردگی.. 16
1-5-2 درد معنوی.. 17
1-6تعريف عملياتي متغيرها17
1-6-1 افسردگی.. 17
1-6-2 درد معنوی.. 17
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 افسردگی.. 19
2-1-2 الگوها و درمان های اختلال افسردگی.. 22
2-1-2-1 الگوی زیستی افسردگی.. 22
2-1-2-2 الگوی روان پویشی افسردگی.. 28
2-1-2-3 الگوهای شناختی افسردگی.. 30
2-1-2-4 الگوی وجودگرایی.. 33
2-1-2-5 افسردگی از دیدگاه معنوی گرایی.. 37
2-1-2-6 رویکرد اسلامی در تبیین افسردگی.. 42
2-2 درد معنوی.. 84
2-3 سابقه تحقیق.. 89
2-3-1 درمان با رویکرد اسلامی و افسردگی.. 89
2-3-2 درد معنوی و رویکرد هستی شناسی اسلامی.. 92
فصل سوّم: روش پژوهش
3-1 طرح تحقیق.. 96
3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 96
3-2-1 جامعه آماری.. 96
3-2-2 روش نمونه گیری.. 97
3-2-3 ملاک های ورود به پژوهش... 97
3-2-4 حجم نمونه. 97
3-3ابزارهای پژوهش... 98
3-3-1 ویرایش دوم مقیاس افسردگی بک (BDI-II)98
3-3-2 مقیاس درد معنوی.. 100
3-3-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی مقیاس درد معنوی.. 100
3-3-2-2 روایی.. 101
3-3-2-2-1 همبستگی با نمره کل مقیاس... 105
3-3-2-2-2 روایی همزمان. 107
3-3-2-3 پایایی.. 108
3-4 روش اجرا109
3-5- مداخله. 109
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها112
فصل چهارم: یافته ها
4-1 یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش... 114
4-2 تحلیل استنباطی.. 115
4-2-1 فرضیه اول: گروه درمانی با رویکرد هستی شناسی اسلامی ، تأثیر
معناداری بر میزان افسردگی در دانشجویان افسرده دارد.115
4-2-2 فرضیه دوم: گروه درمانی با رویکرد هستی شناسی اسلامی، تأثیر
معناداری بر میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده دارد.117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث یافته اول. 120
5-2 بحث یافته دوم. 122
5-3 نتیجه گیری.. 125
5-4 محدودیت ها126
5-5 پیشنهادات.. 126
منابع
منابع فارسی.. 127
منابع انگلیسی.. 138
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان به تفکیک گروه ها98
جدول 3-2 فراوانی شرکت کنندگان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی.. 101
جدول 3-3: ماتریس عامل‎ های چرخش یافته به شیوه واریماکس... 103
جدول3-4: ماتریس همبستگی مؤلفه های مقیاس و نمره کل آزمون. 106
جدول3-5: ماتریس همبستگی مقیاس درد معنوی و سلامت معنوی و ابعاد آنها107
جدول3-6: مقادیر پایایی مقیاس درد معنوی و ابعاد آن. 108
جدول 3-7: پلن گروه درمانی هستی شناسی اسلامی.. 111
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و
کنترل. 115
جدول 4-2 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس آزمون
افسردگیبا کووریت پیش آزمون. 116
جدول 4-3 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته افسردگی.. 116
جدول 4-4 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس آزمون درد
معنوی باکووریت پیش آزمون. 117
جدول 4-5 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته درد معنوی.. 118
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1، میانگین نمرات افسردگی قبل و بعد از درمان. 117
نمودار 4-2، میانگین نمرات درد معنوی قبل و بعد از درمان. 118


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر بخشی


درمان


هستی شناسی اسلامی


درد معنوی


دانشجویان


افسردگی


آموزش های هستی شناسی اسلامی


گروه درمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد ... بررسی اثربخشی آموزش ...

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی ... تماس با ما ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 15 بهمن ماه 1395

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 15 بهمن ماه 1395

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی ... تماس با ما ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار …

بررسی اثربخشی درمان بر اساس ... بررسی تاثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش ...

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش …

«اثربخشی درمان ... نامه بررسی اثربخشی برنامه ... با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی ...

تحقیق درباره ايروبيك ورزشي به وسعت بدن 38 ص

FOUR FOUR TWO

نمونه سوالات درس مدیریت مالی2 کد 1214072

طرح وکتور برای لیزر : جعبه برای بطری 05

دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ

تحقیق درباره A2.4.3 آنالیز المان محدود تقریبی 26 ص

مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت خدمات هاستينگ و

پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های

مقاله درباره نقش جوانان در مبارزه با فساد