دانلود رایگان


تحقیق درباره زندگی نامه شهید ابراهیم همت - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6زندگی نامه شهید ابراهیم همت بهروز۱۲فروردین۱۳۳۴ه.شدرشهرضادرخانوادهایمستضعفومتدینب

دانلود رایگان
تحقیق درباره زندگی نامه شهید ابراهیم همتفرمت فایل: ورد - Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
زندگی نامه شهید ابراهیم همت بهروز۱۲فروردین۱۳۳۴ه.شدرشهرضادرخانوادهایمستضعفومتدینبدنیاآمد. اودررحممادربودکهپدرومادرشعازمکربلایمعلّیوزیارتقبرسالارشهیدانودیگرشهدایآندیارشدندومادرباتنفسشمیمروحبخشکربلا،عطرعاشوراییرابهاینامانتالهیدمید. محمدابراهیمدرسایهمحبتهایپدرومادرپاکدامن،وارستهومهربانشدورانکودکیراپشتسرگذاشتوبعدواردمدرسهشد. دردورانتحصیلشازهوشواستعدادفوقالعادهایبرخورداربودوباموفقیتتمامدوراندبستانودبیرستانراپشتسرگذاشت. هنگامفراغتازتحصیلبهویژهدرتعطیلاتتابستانیباکاروتلاشفراوانمخارجشخصیخودرابرایتحصیلبدستمیآوردوازاینراهبهخانوادهزحمتکشخودکمکقابلتوجهایمیکرد. اوباشورونشاطومهرومحبتوصمیمیتیکهداشتبهمحیطگرمخانوادهصفاوصمیمیتدیگریمیبخشید. پدرشازدورانکودکیاوچنینمیوید: هنگامیکهخستهازکارروزانهبهخانهبرمیگشتم،دیدنفرزندمتمامیخستگیهاومرارتهاراازوجودمپاکمیکردواگرشبیاورانمیدیدمبرایمبسیارتلخوناگواربود. اشتیاقمحمدابراهیمبهقرآنوفراگیریآنباعثمیشدکهازمادرشبااصراربخواهدکهبهاوقرآنیادبدهدواورادرحفظسورههاکمککند. اینعلاقهتاحدیبودکهازآغازرفتنبهدبیرستانتوانستقرائتکتابآسمانیقرآنراکاملاًفراگیردوبرخیازسورههایکوچکرانیزحفظکند. ●دورانسربازی درسال۱۳۵۲مقطعدبیرستانراباموفقیتپشتسرگذاشتوپسازاخذدیپلمبانمراتعالیدردانشسرایاصفهانبهادامهتحصیلپرداخت. پسازدریافتمدرکتحصیلیبهسربازیرفتـبهگفتهخودشتلختریندورانعمرشهماندوسالسربازیبودـدرلشکرتوپخانهاصفهانمسؤولیتآشپزخانهبهعهدهاوگذاشتهشدهبود. ماهمبارکرمضانفرارسید،ابراهیمدرمیانبرخیازسربازانهمفکرخودبهدیگرسربازانپیامفرستادکهآنهاهماگرسعیکنندتمامروزهایرمضانراروزهبگیرند،میتوانندبههنگامسحریبهآشپزخانهبیایند. ناجی معدومفرماندهلشکر،وقتیکهازاینتوصیهابراهیموروزهگرفتنعدهایازسربازانمطلعشد،دستوردادهمهسربازانبهخطشوندوهمگیبدوناستثناءآببنوشندوروزهخودراباطلکنند. پسازاینجریانابراهیمگفتهبود: اگرآنروزباچندتیرمغزمرامتلاشیمیکردندبرایمگواراترازاینبودکهباچشمانخودببینمکهچگونهاینازخدابیخبرانفرمانمیدهندتاحرمتمقدسترینفریضهدینمانرابشکنیموتکلیفالهیرازیرپابگذاریم. امّاایندوسالبرایشخصیچونابراهیمچندانخالیازلطفهمنبود؛زیرادرهمینمدتتوانستبابرخیازجوانانروشنفکروانقلابیمخالفرژیمستمشاهیآشناشودوبهتعدادیازکتبممنوعه (ازنظرساواک) دستیابد. مطالعهآنکتابهاکهمخفیانهوتوسطبرخیازدوستان،برایشفراهممیشدتأثیرعمیقوسازندهایدرروحوجانمحمدابراهیمگذاشتوبهروشناییاندیشهوانتخابراهشکمکشایانیکرد. مطالعههمانکتابهاوبرخوردوآشناییبابعضیازدوستان،باعثشدکهابراهیمفعالیتهایخودراعلیهرژیمستمشاهیآغازکندوبهروشنگریمردموافشایچهرهطاغوتبپردازد. ●دورانمعلمی پسازپایاندورانسربازیوبازگشتبهزادگاهششغلمعلمیرابرگزید. درروستاهامشغولتدریسشدوبهتعلیمفرزنداناینمرزوبومهمتگماشت. ابراهیمدرایندوراننیزباتعدادیازروحانیونمتعهدوانقلابیارتباطپیداکردودراثرمجالستباآنهاباشخصیتحضرتامام (ره) بیشترآشناشد. بهدنبالاینآشناییوشناخت،سعیمیکردتادرمحیطمدرسهوکلاسدرس،دانشآموزانرابامعارفاسلامیواندیشههایانقلابیحضرتامام (ره) ویارانشآشناکند. اودرتشویقوترغیبدانشآموزانبهمطالعهوکسببینشوآگاهیسعیوافریداشتوهمینامورسببشدکهچندیننوبتازطرفساواکبهاواخطارشود. لیکنروحبزرگوبیباکاوبههمهآناخطارهابیاعتنابودوهدفوراهشرابدوناندکتزلزلیپیمیگرفتوازتربیتشاگردانخودلحظهایغفلتنمیورزید. باگسترشتدریجیانقلاباسلامی،ابراهیمپرچمداریجوانانمبارزشهرضارابرعهدهگرفت. پسازانتقالویبهشهرضابرایتدریسدرمدارسشهر،ارتباطشباحوزهعلمیهقمبرقرارشدوبطورمستمربرایگرفتنرهنمود،ملاقاتباروحانیونودریافتاعلامیهونواربهقمرفتوآمدمیکرد. سخنرانیهایپرشوروآتشیناوعلیهرژیمکهبدونمصلحتاندیشیانجاممیشد،مأمورینرژیمرابهتعقیبویواداشتهبود،بهگونهایکهاوشهربهشهرمیگشتتاازدستگیریدرامانباشد. نخستبهشهرفیروزآبادرفتومدتیدرآنجادستبهتبلیغوارشادمردمزد. پسازچندیبهیاسوجرفت. موقعیکهدرصدددستگیریویبرآمدندبهدوگنبدانعزیمتکردوسپسبهاهوازرفتودرآنجاسکنیگزید. درایندوراناقشارمختلفدراعتراضبهرژیمستمشاهیواعمالوحشیانهاشعکسالعملنشانمیدادندوابراهیماحساسکردکهبرایسازماندهیتظاهراتبایدبهشهرضابرگردد. بعدازبازگشتبهشهرخوددرکشاندنمردمبهخیابانهاوانجامتظاهراتعلیهرژیم،فعالیتوکوششخودراافزایشدادتااینکهدریکیازراهپیماییهایپرشورمردمی،قطعنامهمهمیکهیکیازبندهایآنانحلالساواکبود،توسطشهیدهمتقرائتشد. بهدنبالآنفرمانترورواعدامایشانتوسطفرماندارنظامیاصفهان،سرلشکرمعدوم ناجی ،صادرگردید. مأمورانرژیمدرهرفرصتیدرپیآنبودندکهاینفرزندشجاعورشیداسلامراازپایدرآورند،ولیاوباتغییرلباسوقیافه،مبارزاتضددولتیخودرادنبالمیکردتااینکهانقلاباسلامیبهرهبریحضرتامامخمینیره،بهپیروزیرسید. ●پسازانقلاب پیروزیانقلابدرجهتایجادنظمودفاعازشهروراهاندازیکمیتهانقلاباسلامیشهرضانقشاساسیداشت. اوازجملهکسانیبودکهسپاهشهرضاراباکمکدوتنازبرادرانخودوسهتنازدوستانشتشکیلداد. درایتونفوذخانوادگیکهدرشهرداشتندمکانیرابعنوانمقرسپاهدراختیارگرفتهومقادیرقابلتوجهیسلاحازشهربانیشهربهآنجامنتقلکردندوازطریقمردم،سایرمایحتاجونیازمندیهارارفعکردند. بهتدریجعناصرحزباللهیبهعضویتسپاهدرآمدند. هنگامیکهمجموعهسپاهسازمانپیداکرد،اومسؤولیتروابطعمومیسپاهرابهعهدهداشت. بههمتاینشهیدبزرگواروفعالیتهایشبانهروزیبرادرانپاسداردرسال۵۸،یاغیانواشراراطرافشهرضاکهبهآزارواذیتمردممیپرداختند،دستگیروبهدادگاهانقلاباسلامیتحویلدادهشدندوشهرازلوثوجودافرادشروروقاچاقچیپاکسازیگردید. ازکارهایاساسیایشاندراینمقطع،سامانبخشیدنبهفعالیتهایفرهنگی،تبلیغیمنطقهبودکهدرآگاهساختنجوانانوایجادشورانقلابیتأثیربسزاییداشت. اواخرسال۵۸برحسبضرورتوبهدلیلتجربیاتگرانبهایاودرزمینهامورفرهنگیبهخرمشهروسپسبهبندرچابهاروکنارک (دراستانسیستانوبلوچستان) عزیمتکردوبهفعالیتهایگستردهفرهنگیپرداخت. ●درکردستان شهیدهمتدرخردادسال۱۳۵۹بهمنطقهکردستانکهبخشهاییازآندرچنگالگروهکهایمزدورگرفتارشدهبود،اعزامگردید. ایشانباتوکلبهخداوعزمیراسخمبارزهبیامانوهمهجانبهایراعلیهعواملاستکبارجهانیوگروهکهایخودفروختهدرکردستانشروعکردوهرروزعرصهرابرآنهاتنگترنمود. ازطرفیدرجهتجذبمردممحرومکُردورفعمشکلاتآنانبهسهمخودتلاشداشتوبرایمقابلهبافقرفرهنگیمنطقهاهتمامچشمگیریازخودنشانمیدادتاجاییکههنگامترکآنجا،مردممنطقهگریهمیکردندوحتیتحصننمودهونمیخواستندازاینبزرگوارجداشوند. رشادتهایاودربرخوردباگروهکهاییاغیقابلتحسینوستایشاست. براساسآماریکهازیادداشتهایآنشهیدبهدستآمدهاست،سپاهپاسدارانپاوهازمهر۵۹تادیماه۶۰ (بافرماندهیمدبرانهاو) عملیاتموفقدرخصوصپاکسازیروستاهاازوجوداشرار،آزادسازیارتفاعاتودرگیریبانیروهایارتشبعثداشتهاست. ●جنگشروعمیشود پسازشروعجنگتحمیلیازسویرژیممتجاوزعراق،شهیدهمتبهصحنهکارزارواردشدودرطیسالیانحضوردرجبهههاینبرد،خدماتشایانتوجهیبرجایگذاشتوافتخارهاآفرید. اووسرداررشیداسلام،حاجاحمدمتوسلیان،بهدستورفرماندهیمحترمکلسپاهمأموریتیافتندضمناعزامبهجبههجنوب،تیپمحمدرسولالله (ص) راتشکیلدهند. درعملیاتسراسریفتحالمبین،مسؤولیتقسمتیازکلعملیاتبهعهدهاینسرداردلاوربود. موفقیتعملیاتدرمنطقهکوهستانی شاوریه مرهونایثاروتلاشاینسرداربزرگوهمرزماناوست. شهیدهمتدرعملیاتپیروزمندبیتالمقدسدرسمتمعاونتتیپمحمدرسولالله (ص) فعالیتوتلاشتحسینبرانگیزیرادرشکستنمحاصرهجادهشلمچهـخرمشهرانجامدادوبهحقمیتوانگفتکهاویگانتحتامرشسهمبسزاییدرفتحخرمشهرداشتهاندوبااینکهمنطقهعملیاتیدشتبود،شهیدحاجهمتبااستفادهازبهترینتدبیرنظامیبهنحومطلوبیفرماندهیکرد. درسال۱۳۶۱باتوجهبهشعلهورشدنآتشفتنهوجنگدرجنوبلبنانبهمنظوریاریرساندنبهمردممسلمانومظلوملبنانکهموردهجومناجوانمردانهرژیمصهیونیستیقرارگرفتهبودراهیآندیارشدوپسازدوماهحضوردراینخطهبهمیهناسلامیبازگشتودرمحورجنگوجهادقرارگرفت. باشروععملیاترمضاندرتاریخ۲۳/۴/۱۳۶۱درمنطقه شرقبصره فرماندهیتیپ۲۷حضرترسولاکرم (ص) رابرعهدهگرفتوبعدهاباارتقایاینیگانبهلشکر،تازمانشهادتشدرسمتفرماندهیانجاموظیفهنمود. پسازآندرعملیاتمسلمبنعقیلومحرمـکهاوفرماندهقرارگاهظفربودـسلحشورانهبادشمنزبونجنگید. درعملیاتوالفجرمقدماتیبودکهشهیدحاجهمت،مسؤولیتسپاهیازدهمقدرراکهشامللشکر۲۷حضرتمحمدرسولالله (ص) ،لشکر۳۱عاشورا،لشکر۵نصروتیپ۱۰سیدالشهدا (ع) بود،برعهدهگرفت. سرعتعملوصلابترزمندگانلشکر۲۷تحتفرماندهیایشاندرعملیاتوالفجر۴وتصرفارتفاعاتکانیمانگادرآنمقاطعازخاطرههامحونمیشود. صلابت،اقتدارواستقامتفراموشنشدنیاینشهیدوالامقامورزمندگانلشکرمحمدرسولالله (ص) درجریانعملیاتخیبردرمنطقهطلائیهوتصرفجزایرمجنونوحفظآنباوجودپاتکهایشدیددشمن،ازافتخاراتتاریخجنگمحسوبمیگردد. مقاومتوپایداریآناندراینجزایربهقدریتحسینبرانگیزبودکهحتیفرماندهسپاهسومعراقدریکیازاظهاراتشگفتهبود : ... ماآنقدرآتشبرجزایرمجنونفروریختیموآنچنانآنجارابمبارانشدیدنمودیمکهازجزایرمجنونجزتلیخاکسترچیزدیگریباقینیست!
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آسيب¬شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزانword

پکیج کدهای بهبود زمانبندی کلودلت ها با الگوریتم

مقاله درباره شبکه حسگر بی سیم

تحقیق درباره جناس مركب ( آرايه هاي ادبي )

تحليل فرآيندهاي قالبسازي

گزارش کارآموزی مهندسی عمران در شرکت ساپکو

بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی

گنجینه عطار حاوی علم جفر وعدد

طرح لایه باز بنر دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب

پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)